Del av två intilliggande fastigheter invid Riks8an säljs! Anbud skiftesvist eller för alla skiftena tillsammans.

Specifiera ditt anbud!

Delar av fastigheterna Björkgård 4:35 och Furugård 4:36 säljs. Totalt värderat till 22.249 euro.

Björkgård 4:35 består av ca 3 ha skogsmark till ett värde av 8.695 euro.

Furugård 4:36 består av ca 4,8 ha skogsmark till ett värde av 13.554 euro.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår inte!