Del av fastigheten, 7 skiften med skogs- och åkermark säljs.  Skogsmark ca 48,1 ha, åkermark ca 12,6 ha.

Skogsmarken har värderats, åkermarken säljs mot anbud. Stödrättigheter för åkermarken medföljer inte. För åkermarken finns arrendeavtal t.o.m. 31.12.2021.

Anbud för helheten, skiftesvis eller för skogs- och åkermark separat. Specificera vad anbudet gäller.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.