Del av fastigheten bestående av två skiften skogsmark invid Kärrhaga-Skutträskvägen samt Nabbavägen säljs. 

Skiftet Skutträskmossen omfattar ca 34,8 ha skogsmark vid Kärrhaga-Skutträskvägen, värderat till 77.263 euro.
Skiftet Djupsund omfattar ca 7,4 ha skogsmark vid Nabbavägen, värderat till 14.422 euro.

Anbud för bägge skiftena tillsammans eller skiftesvis, precisera vad anbudet gäller.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.