Del av fastigheten ca 26,7 ha skogsmark säljs. 

Delar av fastigheten omfattas av ett undertecknat Miljöstödsavtal till och med 2021.  Ersättningen är utbetald.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår ej.