Hela fastigheten i Översundom Vasa säljs. 

Fastigheten som består av 4,504 ha skogsmark nära Lidgärdsvägen i Sundom, Vasa säljs.

I Vasas generalplan är fastigheten i huvudsak märkt som M område (jord- och skogsbruksmark) men en liten del av fastigheten är märkt med AP (småhusdominerat bostadsområde), men kategoriserad som Zon V, vilket inte ger möjlighet att bygga, ifall området inte detaljplaneras.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

INGÅR INTE!