Del av fastigheten, fem skiften skogsmark vid Kackurlampen och invid riksväg 8 i Palvis säljs. Beståndet delvis stamkvistat.

Anbud för helheten eller skiftesvis, precisera vad ditt anbud gäller.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Andelar i samfällt vattenområde Palvis bys vattenområde, dikesvall, sandtäkter, torvströtäkter ingår. Övriga andelar ingår inte.