Hela fastigheten bestående av två skiften skogsmark i Lotlax; Leukus respektive Kulmajärvi, säljs. Anbud för hela fastigheten eller skiftesvis.

Skiftet i Kulmajärvi berörs av Lotlax-Kärklax skogsbilvägs grundförbättring, kvarvarande kostnader ca 200 € + moms.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.