Hela fastigheten i ett skifte invid Rökiö skiftesvägar säljs. 

Fastigheten ligger inom det planerade projektområdet för Lasor vindpark. Projektet är under planering, miljökonsekvensbedömning och planläggning pågår. Inget arrendeavtal har undertecknats för fastigheten.

Information på kommunens hemsida: https://www.vora.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktuella-planer/lasor/

Fastigheten omfattas av Vörsmossens dikesprojekt. Uppskattade kostnader för fastigheten efter avdraget stöd ca 750 euro inkl. moms.

På fastigheten (figur 9) finns forngravar.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.