Hela fastigheten bestående av skogsmark säljs. Fastigheten gränsar mot strand på två ställen. Byggrätt finns inte, byggande förutsätter beviljat undantagslov. Fastigheten ligger på M-område (skogsbruksmark) och delen sydväst om vägen på VL-område (område för närrekreation, bör bevaras i naturtillstånd), där gallringshuggning dock är tillåten.

På fastigheten finns en del vindfall efter stormen Aila 17.9. Vindfallen utgör uppskattningsvis ca 50 m3, de är inte beaktade i värderingen.

Plan Strandplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.