Två intilliggande fastigheter, totalt 6,785 ha skogsmark i Aknus säljs. Anbud företrädesvis för bägge fastigheterna som en helhet, men även fastighetsvis är möjligt.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.