Säljarens guide

Skogsvårdsföreningen Österbotten erbjuder förmedling av skogsfastigheter via det helägda dotterbolaget Ab Skogsfastigheter AFM. Vi förmedlar skogsfastigheter inom skogsvårdsföreningens verksamhetsområde.

Tack vare skogsvårdsföreningens lokalkännedom och skogliga kompetens kan vi erbjuda Er en heltäckande service från värdering till överlåtelse av skogsfastighet.

Att sälja en skogsfastighet är en stor sak, det finns en mängd frågor som ofta dyker upp – frågor som ni kanske inte själva har svar på.
Ska jag sälja hela fastigheten, del av fastigheten eller ska jag bara göra en virkesffär?
Vad är min fastighet värd?
När är det bäst att sälja?
Vilka blir de skattemässiga följderna?
Hur gör vi då fastigheten ägs av dödsbon, sammanslutningar etc?

Vid Ab Skogsfastigheter AFM svarar vi gärna på frågor och hjälper Er genom hela försäljningsprocessen - inget ska glömmas bort och alla juridiska krav ska uppfyllas. Ni som bor utomlands kan ge oss fullmakt att sköta om hela försäljningen.


VAD KOSTAR VÅRA TJÄNSTER?

Säljaren betalar förmedlingsprovisionen vilken är 4,6 % av köpesumman (inklusive moms), minimiavgift är 1800 €. Eventuella avgifter för dokument kan tillkomma. I förmedlingsprovisionen ingår:
värdering
marknadsföring
uppgörande av överlåtelsehandlingar
Köparen betalar köpvittnesarvode, lagfartskostnader, överlåtelseskatt samt eventuella styckningskostnader. 


SÅ HÄR GÖR VI…

>> Värdering
En värdering görs av skogsvårdsföreningens fackmän som känner bra till verksamhetsområdet och kan göra en tillförlitlig värdering. Genom värderingen kan säljare och köpare få en bra uppfattning om fastigheten och dess värde.

>> Uppdragsavtal
Ett uppdragsavtal görs upp mellan säljaren och Ab Skogsfastigheter AFM. I uppdragsavtalet finns information om försäljningspriset och -objektet, regler kring förmedlingsprocessen samt förmedlingsprovision. I samband med att uppdragsavtalet undertecknas, får säljaren ta del av alla handlingar om fastigheten såsom värdering, lagfarts- och gravationsbevis, fastighetsregisterutdrag samt kartor.

>> Marknadsföring
Vi marknadsför fastigheten på överenskommet sätt. Marknadsföringen sker via www.skogsfastigheter.fi, annonser i lokaltidningar, rågrannsbrev samt skyltning vid försäljningsobjektet.

>> Budgivning
Hos oss används sluten budgivning, spekulanterna får en bestämd tid på sig att ge skriftliga/elektroniska anbud till Ab Skogsfastigheter AFM. Efter att anbudstiden gått ut ges en sammanställning av anbuden åt säljaren, som bestämmer vilket anbud som ska godtas. Anbudsgivarna ger ett anbud och möjligheter till anbudshöjning eller -förhandling finns ej.

>> Överlåtelse
Vi upprättar ett köpebrev, vilket säljaren och köparen får ta del av i god tid före dagen för undertecknandet. Datum och plats för undertecknande fastställs. Vid själva köptillfället närvarar säljare, köpare och offentligt köpvittne.