Hela fastigheten Nyström 6:81 säljs.

Fastigheten är belägen lite öster om Petsmovägen och söder om Lamaslotvägen och gränsar mot ån. Fastigheten består av lite åkermark ca 0,29 ha och ca 1,2 ha låglänt skogsmark. Närmaste väg ca 100 m. 

Undantagslov ska sökas från Korhsolms kommun samt ansökan om utfart via NMT centralen, innan bygglov kan beviljas.

Arrendeavtal för åkermarken utgår 31.12.2020.

Ge anbud för fastigheten!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.