Hela fastigheten som består av skogsmark samt byggrätt för fritidsbostad, invid Söderhålsviken i Molpe säljs!

Ge anbud för fastigheten och byggrätten.

Hela fastigheten bestående av 3,31 ha skogsmark säljs. Skogsmarken är värderad till 8.275 euro.

Till fastigheten hör en byggrätt för fritidsbostad. Ge anbud för den!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.