Hela fastigheten bestående av 5,81 ha skogsmark med byggrätt för fritidsbostad vid Jerusalemsvägen i Vilkmo säljs mot anbud.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.