Regler för anbudsförfarande

Läs om Icke tidsbegränsat anbudsförfarande

Tidsbegränsat anbudsförfarande

Allmänt   

Fastighetsförmedlingarna på Skogsfastigheter.fi använder två olika anbudsalternativ för sina förmedlingsobjekt som erbjuds via webbplatsen skogsfastigheter.fi – alternativen prisbegäran och utgångspris, enligt vilka köparna kan ge ett köpeanbud. I båda alternativen ger köparen ett sådant köpeanbud som är hens syn på förmedlingsobjektets värde och som köparen är beredd att betala. Försäljaren har valt anbudsalternativ för objektet och ett tidsbegränsat anbudsförfarande, enligt vilket de potentiella köparna kan ge anbud på objektet via webbplatsen Skogsfastigheter.fi. Om utgångspris har valts som anbudsalternativ har fastighetsförmedlaren tillsammans med försäljaren bedömt att försäljningsobjektet mer sannolikt får bättre anbud än det fastställda utgångspriset på grund av den rådande marknadssituationen.

Förmedlingsobjektets angivna utgångspris är fastställt och bestämt tillsammans med försäljaren. Utgångspriset för objektet kan bland annat basera sig på ett med summa-värdemetoden beräknat värde för objektet som köparen kan se på webbplatsen skogsfastigheter.fi. En fastighet som värderats med summa-värdemetoden består bland annat av det sammanräknade värdet för trädbeståndet och marken och vid behov av en värdekorrigering. Utgångspriset för objektet kan även basera sig på någon annan realistisk och professionell värdering som fastighetsförmedlaren gjort. Utgångspriset för försäljningsobjektet är alltid det pris som fastighetsförmedlaren och försäljaren har värderat som objektets summariska värde. Marknadsvärdet på fastigheter är ändå ofta något annat än det kalkylerade värdet.

Alternativen prisbegäran och utgångspris i Skogsfastigheter.fi:s anbudsförfarande beaktar försäljarens och köparens intressen i enlighet med 7 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000). Försäljaren uppnår rätt marknadspris för försäljningsobjektet och köparen kan bekymmersfritt och tryggt erbjuda precis det pris som hen är beredd att betala och anser objektet som hen vill ha vara värt. Det att köparen inte ser beloppen på de eventuella övriga anbuden för objektet säkerställer att köparen i lugn och ro kan ge precis det anbud som just hen är beredd att betala för objektet och som hen upplever objektet vara värt.

Inom det tidsbegränsade anbudsförfarandet har varje potentiell köpare möjlighet att överväga sitt anbud ända fram tills att anbudsmottagandet avslutas. Det är alltså fråga om ett slutet anbudsförfarande, där anbuden som mottagits under tidsfristen för mottagande av anbud levereras på samma gång till försäljaren först efter att mottagningstiden för anbud löpt ut.

Fastighetsförmedlaren för objektet ger mer information.

1. Anbudsalternativ

1.1    Prisbegäran

Anbudsalternativet prisbegäran betyder att för objektet har fastställts en prisbegäran baserad på försäljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Den potentiella köparen kan därmed ge anbud antingen på samma summa som den fastställda prisbegäran, mer eller mindre än den fastställda prisbegäran.

1.2    Utgångspris

Anbudsalternativet utgångspris betyder att för objektet har fastställts en prisbegäran baserad på försäljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Den potentiella köparen kan ge anbud på antingen ett pris i enlighet med utgångspriset, eller ett högre pris än det fastställda utgångspriset.

2.    Att ge anbud

Anbud ges huvudsakligen via webbplatsen Skogsfastigheter.fi genom att fylla i ett elektroniskt anbudsformulär för objektet som anbudet gäller. Anbud kan undantagsvis även ges per e-post eller per brev till fastighetsförmedlaren för objektet.

3.    Att bistå anbudsgivaren

Enligt 8 och 12 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) bistår fastighetsförmedlaren vid behov den som ger ett köpeanbud i alla ärenden som gäller anbudsgivande.

4.    Anbudets bundenhet

Ett köpeanbud som getts via webbplatsen Skogsfastigheter.fi är inte i enlighet formföreskrifterna i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995). Syftet med anbudsförfarandet är att skapa ett behändigt förfarande för köparna att ge det anbud man önskar för objektet och för försäljaren att få det bästa möjliga marknadspriset för den fastighet hen säljer. Om köparen och försäljaren så önskar kan köpeanbudet som försäljaren godkänt göras så att det uppfyller formföreskrifterna i Jordabalken, varvid köpeanbudet fastställs av ett offentligt köpvittne.

Ett köpeanbud som lämnats är dock bindande för köpeanbudsgivaren i enlighet med 2 kap. 8 § i Jordabalken. Om den som gett köpeanbudet vägrar sluta fastighetsköpet på de villkor som hen gett i sitt köpeanbud ska den part som vägrar sluta köpet ersätta skäliga kostnader som orsakats av annonsering, att bekanta sig med fastigheten och av andra behövliga åtgärder.

5.    Anbudets villkor

Köparen anger i anbudet det pris som hen är beredd att betala för objektet och som objektet är värt enligt hens uppfattning. Dessutom kan köparen till köpeanbudet lägga till eventuella andra centrala villkor för köpet, varvid köpeanbudet blir villkorligt från köparens sida.

6.    Anbudets giltighetstid

Köparen ska ange giltighetstiden för anbudet till minst 7 dagar från dagen efter att tidsfristen för mottagande av anbud upphört.

7.    Vidarebefordrande av anbuden till försäljaren

Fastighetsförmedlaren för objektet presenterar för försäljaren, i enlighet med 8 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter samt enligt god förmedlingssed, alla köpeanbud som erhållits under tidsfristen för mottagande av anbud tillsammans på samma gång, omgående efter att den för objektet angivna tidsfristen för mottagande av anbud har upphört.

8.    Godkännande eller förkastande av anbud

I enlighet med god förmedlingssed förbehåller sig försäljaren alla rättigheter att godkänna eller förkasta anbudet. Försäljaren godkänner eller förkastar anbudet inom dess giltighetstid. Försäljaren har exklusiv rätt att besluta till vem, till vilket pris och med vilka villkor hen säljer objektet. Försäljaren kan också besluta att hen inte säljer objektet till någon av dem som gett anbud.

9.    Anbud givna av de övriga potentiella köparna

Skogsfastigheter.fi meddelar inte om övriga anbud som erhållits för ett objekt i enlighet med ett tidsbestämt anbudsförfarande på sin objektsspecifika webbplats, eftersom alla anbud som erhållits under tidsfristen för mottagande av anbud lämnas till försäljaren tillsammans på samma gång efter att anbudstiden upphört.

10.    Information till anbudsgivaren

Fastighetsförmedlaren för objektet informerar dem som gett köpeanbud om försäljningssituationen för objektet när parterna i köpet har fattat bindande köpbeslut. Om försäljaren inte svarar om godkännande eller förkastande inom den tidsfrist som den som gett köpeanbudet angett, betyder detta automatiskt att köpeanbudet förkastas.

 

Icke tidsbegränsat anbudsförfarande

Allmänt

Fastighetsförmedlingarna på Skogsfastigheter.fi använder två olika anbudsalternativ för sina förmedlingsobjekt som erbjuds via webbplatsen skogsfastigheter.fi – alternativen prisbegäran och utgångspris, enligt vilka köparna kan ge ett köpeanbud. I båda alternativen ger köparen ett sådant köpeanbud som är hens syn på förmedlingsobjektets värde och som köparen är beredd att betala. Försäljaren har valt anbudsalternativ för objektet och ett tidsbegränsat anbudsförfarande, enligt vilket de potentiella köparna kan ge anbud på objektet via webbplatsen Skogsfastigheter.fi. Om utgångspris har valts som anbudsalternativ har fastighetsförmedlaren tillsammans med försäljaren bedömt att försäljningsobjektet mer sannolikt får bättre anbud än det fastställda utgångspriset på grund av den rådande marknadssituationen.

Förmedlingsobjektets angivna utgångspris är fastställt och bestämt tillsammans med försäljaren. Utgångspriset för objektet kan bland annat basera sig på ett med summa-värdemetoden beräknat värde för objektet som köparen kan se på webbplatsen skogsfastigheter.fi. En fastighet som värderats med summa-värdemetoden består bland annat av det sammanräknade värdet för trädbeståndet och marken och vid behov av en värdekorrigering. Utgångspriset för objektet kan även basera sig på någon annan realistisk och professionell värdering som fastighetsförmedlaren gjort.

Alternativen prisbegäran och utgångspris i Skogsfastigheter.fi:s anbudsförfarande beaktar försäljarens och köparens intressen i enlighet med 7 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000). Försäljaren uppnår rätt marknadspris för försäljningsobjektet och köparen kan bekymmersfritt och tryggt erbjuda precis det pris som hen är beredd att betala och anser objektet som hen vill ha vara värt. Det att köparen inte ser beloppen på de eventuella övriga anbuden för objektet säkerställer att köparen i lugn och ro kan ge precis det anbud som just hen är beredd att betala för objektet och som hen upplever objektet vara värt. Försäljningsobjektets utgångspris är alltid det pris som fastighetsförmedlaren och försäljaren har bedömt vara objektets summariska värde. Marknadsvärdet på fastigheter är ändå ofta något annat än det kalkylerade värdet.

Fastighetsförmedlaren för objektet ger mer information.

1.    Anbudsalternativ

1.1    Prisbegäran

Anbudsalternativet prisbegäran betyder att för objektet har fastställts en prisbegäran baserad på försäljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Den potentiella köparen kan därmed ge anbud antingen på samma summa som den fastställda prisbegäran, mer eller mindre än den fastställda prisbegäran.

1.2    Utgångspris

Anbudsalternativet utgångspris betyder att för objektet har fastställts en prisbegäran baserad på försäljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Den potentiella köparen kan ge anbud på antingen ett pris i enlighet med utgångspriset, eller ett högre pris än det fastställda utgångspriset.        

2.    Att ge anbud

Anbud ges huvudsakligen via webbplatsen Skogsfastigheter.fi genom att fylla i ett elektroniskt anbudsformulär för objektet som anbudet gäller. Anbud kan undantagsvis även ges per e-post eller per brev till fastighetsförmedlaren för objektet.

3.    Att bistå anbudsgivaren

Enligt 8 och 12 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) bistår fastighetsförmedlaren vid behov den som ger ett köpeanbud i alla ärenden som gäller anbudsgivande.

4.    Anbudets bundenhet

Ett köpeanbud som getts via webbplatsen Skogsfastigheter.fi är inte i enlighet formföreskrifterna i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995). Syftet med anbudsförfarandet är att skapa ett behändigt förfarande för köparna att ge det anbud man önskar för objektet och för försäljaren att få det bästa möjliga marknadspriset för den fastighet hen säljer. Om köparen och försäljaren så önskar kan köpeanbudet som försäljaren godkänt göras så att det uppfyller formföreskrifterna i Jordabalken, varvid köpeanbudet fastställs av ett offentligt köpvittne.

Ett köpeanbud som lämnats är dock bindande för köpeanbudsgivaren i enlighet med 2 kap. 8 § i Jordabalken. Om den som gett köpeanbudet vägrar sluta fastighetsköpet på de villkor som hen gett i sitt köpeanbud ska den part som vägrar sluta köpet ersätta skäliga kostnader som orsakats av annonsering, att bekanta sig med fastigheten och av andra behövliga åtgärder. Om den som gett köpeanbudet i och med det godkända köpeanbudet har betalat handpenning, returneras den del av handpenningen som överskrider nämnda kostnader till den som gett köpeanbudet.


5.    Anbudets villkor

Köparen anger i anbudet det pris som hen är beredd att betala för objektet och som objektet är värt enligt hens uppfattning. Dessutom kan köparen till köpeanbudet lägga till eventuella andra centrala villkor för köpet, varvid köpeanbudet blir villkorligt från köparens sida.

6.    Handpenning

Den som ger ett köpeanbud kan vid sidan av sitt anbud betala handpenning till fastighetsförmedlingsbyråns konto för kundmedel i enlighet med fastighetsförmedlarens anvisningar, varvid fastighetsförmedlaren inte kan ta emot andra anbud om inte försäljaren förkastar köpeanbudet. När ett anbud med handpenning mottagits avslutas marknadsföringen av objektet. Om försäljaren förkastar anbudet, returneras handpenningen oavkortad till den som gett köpeanbudet och marknadsföringen av objektet fortsätter igen.

7.    Anbudets giltighetstid

Köparen fastställer önskad giltighetstid för sitt anbud. Rekommendationen för anbudets giltighetstid är 7 dygn. Om ingen giltighetstid har fastställts för anbudet är anbudet i kraft tillsvidare.

8.    Vidarebefordrande av anbuden till försäljaren

Fastighetsförmedlaren för objektet presenterar omgående anbudet som erhållits för försäljaren i enlighet med 8 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter samt enligt god förmedlingssed.

9.    Flera överlappande köpeanbud

En potentiell köpare informeras om tidigare anbud som erhållits och som ännu är öppet. Fastighetsförmedlaren berättar inte i enlighet med god förmedlingssed om beloppet eller andra villkor i det tidigare anbudet för den potentiella köparen.

10.    Godkännande eller förkastande av anbud

I enlighet med god förmedlingssed förbehåller sig försäljaren alla rättigheter att godkänna eller förkasta anbudet. Försäljaren godkänner eller förkastar anbudet inom dess giltighetstid. Om försäljaren godkänner köpeanbudet tar inte fastighetsförmedlaren emot nya anbud fram till dess att försäljaren förkastar det köpeanbudet hen godkänt. När ett köpeanbud godkänts tas objektet bort från webbplatsen skogsfastigheter.fi. Försäljaren har exklusiv rätt att besluta till vem, till vilket pris och med vilka villkor hen säljer objektet. Försäljaren kan också besluta att hen inte säljer objektet till någon av dem som gett anbud.

11.    Förnyat anbud

När försäljaren har förkastat ett anbud kan köparen ge ett nytt anbud. Om försäljaren har godkänt anbudet kan köparen inte ge ett nytt anbud om inte försäljaren förkastar det redan givna anbudet.


12.    Anbud givna av de övriga potentiella köparna

Skogsfastigheter.fi meddelar om anbud som erhållits för objektet till var och en som har gett ett köpeanbud. Angående anbuden meddelas ändå inte villkoren i dem eller uppgifter om den potentiella köparen som gett anbudet.

13.    Information till anbudsgivaren

Fastighetsförmedlaren för objektet informerar omgående den som gett ett köpeanbud om försäljaren godkänner eller förkastar anbudet. Om försäljaren inte svarar om godkännande eller förkastande inom den tidsfrist som den som gett köpeanbudet angett, betyder detta automatiskt att köpeanbudet förkastas.