Tarjousmenettelyn säännöt

Aikarajallinen tarjousmenettely

Siirry kohtaan Aikarajaton tarjousmenettely

Yleistä

(Päivitetty 2.11.2021)

Metsätilat.fi kiinteistönvälitysliikkeet käyttävät Metsätilat.fi -verkkosivuston kautta tarjottavissa välityskohteissaan kahta erilaista tarjousvaihtoehtoa – hintapyyntö tai lähtöhinta -vaihtoehto, jonka mukaisesti ostajat voivat asettaa ostotarjouksen. Kummassakin vaihtoehdossa ostaja asettaa sellaisen ostotarjouksen, joka on hänen näkemyksensä välitettävän kohteen arvosta ja jonka ostaja on valmis maksamaan. Myyjä on valinnut kohteen tarjousvaihtoehdon ja tarjousmenettelyn aikarajallisuuden, jonka mukaisesti ostajaehdokkaat voivat tehdä kohteesta tarjouksen Metsätilat.fi -verkkosivun kautta. 

Välitettävän kohteen ilmoitettu hinta on asetettu ja määritetty yhdessä myyjän kanssa. Kohteen ilmoitettu hinta voi perustua mm. kohteen summa-arvomenetelmällä arvioituun arvoon. Ostotarjoustaan harkitseva voi pyytää kohdetta välittävältä kiinteistönvälittäjältä mahdollisen metsätila-arvion nähtäväkseen. Summa-arvomenetelmällä arvioidun kiinteistön arvo muodostuu mm. puuston ja maapohjan yhteenlasketusta arvosta ja tarvittaessa arvonkorjauksesta. Kohteen hintapyyntö voi perustua myös muuhun kiinteistönvälittäjän tekemään realistiseen ja ammattimaiseen arvioon. Kiinteistöjen markkina-arvo on kuitenkin usein muuta, kuin sen laskennallinen arvo.  

Metsätilat.fi tarjousmenettelyn hintapyyntö ja lähtöhinta -vaihtoehdot ovat lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 7 §:n mukaisesti myyjän ja ostajan edut huomioon ottava. Myyjä saavuttaa myytävälle kohteelle oikean markkinahinnan, ja ostaja voi vaivattomasti ja turvallisesti tarjota haluamastaan kohteesta juuri sen hinnan, jonka on valmis maksamaan ja jonka mukaiseksi kohteen arvostaa. Se, ettei ostaja näe kohteesta muiden mahdollisten tarjousten summia, antaa ostajan rauhassa tehdä varmasti juuri se tarjous, jonka juuri hän on kohteesta valmis maksamaan ja joksi hän kohteen arvostaa.  

Aikarajallisessa tarjousmenettelyssä jokaisella ostajaehdokkaalla on mahdollisuus harkita tarjoustaan siihen asti, kunnes tarjouksien vastaanottaminen lopetetaan. Kyseessä on siis suljettu tarjousmenettely, jossa tarjousten vastaanottamisaikana vastaanotetut tarjoukset toimitetaan kerralla yhdessä myyjälle vasta tarjouksien vastaanottamisajan jälkeen.  

 Lisätietoja antaa kohteen kiinteistönvälittäjä.

1. Tarjousvaihtoehdot

1.1 Hintapyyntö

Hintapyyntö -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteelle on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen hintapyyntö, johon vaikuttaa myös tuore metsätila-arvio. Ostajaehdokas voi tarjota tällöin joko saman summan kuin asetettu hintapyyntö, enemmän kuin asetettu hintapyyntö, tai vähemmän kuin asetettu hintapyyntö. 

1.2 Lähtöhinta

Lähtöhinta -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteen ilmoitukseen on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen ilmoitettu lähtöhinta, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Jos tarjousvaihtoehdoksi on valittu lähtöhinta -tarjousvaihtoehto, on kiinteistönvälittäjä yhdessä myyjän kanssa arvioinut myytävän kohteen saavan vallitsevan markkinatilanteen vuoksi todennäköisemmin parempia tarjouksia, kuin asetettu lähtöhinta. Ostajaehdokas voi tarjota joko lähtöhinnan mukaisen hinnan, tai suuremman hinnan kuin asetettu lähtöhinta.   

2. Tarjouksen asettaminen

Tarjous asetetaan täyttämällä myytävän kohteen sähköinen tarjouslomake Metsätilat.fi -verkkosivun kautta. 

3. Tarjouksen tekijän avustaminen

Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 9 ja 12 §:n mukaisesti kohteen kiinteistönvälittäjä avustaa tarvittaessa ostotarjouksen tekijää kaikissa tarjouksen tekemiseen liittyvissä asioissa. 

Ostajaehdokkaat voivat tutustua kaupan kohteen asiakirjoihin kohteen kohdesivulla Metsatilat.fi -portaalissa ennen tarjouksen jättämistä. Asiakirjat ovat luettavissa kohdesivulla myös tarjouksen jättämisen jälkeenkin. Metsätila-arvion saat nähtäväksesi pyytämällä sitä kohdetta välittävältä kiinteistönvälittäjältä.

4. Tarjouksen sitovuus

Metsatilat.fi -sivuston kautta tehty ostotarjous ei ole maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotomääräyksen mukainen, eikä näin ollen sido kaupan osapuolia siten, että heidät voitaisiin velvoittaa kaupan tekemiseen, käsirahan menettämiseen tai sopimussakon maksamiseen. Tarjousmenettelyn tarkoituksena on perustaa ostajille vaivaton menettely asettaa haluamansa tarjous kohteesta ja myyjän saada paras mahdollinen markkinahinta myymästään kiinteistöstä. Ostaja ja myyjä voivat halutessaan sopia ostotarjouksen maakaaren muotomääräykset täyttäväksi, jolloin ostotarjous vahvistetaan kaupanvahvistajalla. Ostotarjouksesta muodostuu tällöin osapuolia sitova esisopimus. Lisätietoa esisopimuksesta antaa kohdetta välittävä kiinteistönvälittäjä. 

Jätetty ostotarjous on kuitenkin maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisesti velvoittava. Jos ostotarjouksen tehnyt kieltäytyy tekemästä kiinteistönkauppaa ostotarjouksessaan tarjoamillaan ehdoilla, tai myyjä kieltäytyy myymästä kohdetta jo hyväksyneensä ostotarjouksen mukaiselle ostajalle, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista mahdollisista tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos ostotarjouksen tekijä on hyväksytyn ostotarjouksensa myötä maksanut käsirahaa, palautetaan ostotarjouksen tekijälle käsirahasta se osa, joka ylittää mainitut kustannukset.  

5. Tarjouksen ehdot

Ostaja asettaa tarjoukseen sen hinnan, jonka on valmis kohteesta maksamaan ja joka on hänen näkemyksensä kohteen arvosta. Lisäksi ostaja voi lisätä ostotarjoukseen mahdolliset muut keskeiset ehdot kaupalle, jolloin ostotarjouksesta tulee ostajan puolesta ehdollinen. Tarjoukseen ei kuitenkaan saa asettaa ehtoa, jolla tarjotaan automaattisesti tietyn summan verran suurimman tarjouksen jättäjän tarjouksen päälle. 

6. Käsiraha

Jos ostotarjouksen jättäjä haluaa suorittaa kohteesta käsirahan, tulee ostajan jättää käsirahallinen tarjous ehdolla, että käsiraha suoritetaan vasta tarjouksen tultua hyväksytyksi. Käsiraha suoritetaan tällöin tarjouksen hyväksymisen jälkeen kiinteistönvälitysliikkeen asiakasvaratilille kiinteistönvälittäjän ohjeiden mukaisesti. 

7. Tarjouksen voimassaolo

Ostajan tulee asettaa tarjouksen voimassaoloajaksi vähintään 7 päivää ilmoitetun tarjousten vastaanottamisen jälkeiseksi päiväksi.  

8. Tarjousten välittyminen myyjälle

Kohteen kiinteistönvälittäjä esittelee kaikki saadut ostotarjoukset samalla kertaa yhdessä myyjälle, viipymättä kohteen ilmoitetun tarjousten vastaanottamisajan päättymisen jälkeen.  

9. Tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

Myyjä pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä tarjous. Myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai tekee vastatarjouksen jätetyn tarjouksen voimassaoloaikaan mennessä. Myyjällä on yksinomainen oikeus päättää kenelle hän kohteen myy, millä hinnalla ja millä ehdoilla. Myyjä voi myös päättää, ettei hän myy kohdetta kellekään tarjonneille. 

10. Muiden ostajaehdokkaiden tekemät tarjoukset

Metsätilat.fi ilmoittaa verkkosivuillaan jätetyistä avoinna olevista tarjouksista, mutta ei kerro aiempien tarjousten rahamäärää tai muita ehtoja. 

11. Tarjouksentekijän tiedottaminen

Kohteen kiinteistönvälittäjä tiedottaa ostotarjouksien tehneille kohteen myyntitilanteesta, kun kaupan osapuolet ovat tehneet sitovat päätökset kaupasta. Jos myyjä ei vastaa hyväksymisestä tai hylkäämisestä ostotarjouksen jättäneen asettamaan määräaikaan mennessä, tarkoittaa tämä automaattisesti ostotarjouksen hylkäämistä.  

Aikarajaton tarjousmenettely

Yleistä

(Päivitetty 3.11.2021)

Metsätilat.fi kiinteistönvälitysliikkeet käyttävät Metsatilat.fi -verkkosivuston kautta tarjottavissa välityskohteissaan kahta erilaista tarjousvaihtoehtoa – hintapyyntö tai lähtöhinta -vaihtoehto, jonka mukaisesti ostajat voivat asettaa ostotarjouksen. Kummassakin vaihtoehdossa ostaja asettaa sellaisen ostotarjouksen, joka on hänen näkemyksensä välitettävän kohteen arvosta ja jonka ostaja on valmis maksamaan. Myyjä on valinnut kohteen tarjousvaihtoehdon ja tarjousmenettelyn aikarajallisuuden, jonka mukaisesti ostajaehdokkaat voivat tehdä kohteesta tarjouksen Metsätilat.fi -verkkosivun kautta. Aikarajaton tarjousmenettely tarkoittaa sitä, että kohdetta välittävä kiinteistönvälittäjä esittää jätetyt ostotarjoukset myyjälle sitä mukaa, kun niitä saapuu ja myyjä voi hyväksyä, hylätä tai jättää vastatarjouksen milloin tahansa. 

Välitettävän kohteen ilmoitettu hinta on asetettu ja määritetty yhdessä myyjän kanssa. Kohteen ilmoitettu hinta voi perustua mm. kohteen summa-arvomenetelmällä arvioituun arvoon. Ostotarjoustaan harkitseva voi pyytää kohdetta välittävältä kiinteistönvälittäjältä mahdollisen metsätila-arvion nähtäväkseen. Summa-arvomenetelmällä arvioidun kiinteistön arvo koostuu mm. puuston ja maapohjan yhteenlasketusta arvosta ja tarvittaessa arvonkorjauksesta. Kohteen ilmoitettu hinta voi perustua myös muuhun kiinteistönvälittäjän tekemään realistiseen ja ammattimaiseen arvioon. Kiinteistöjen markkina-arvo on kuitenkin usein muuta, kuin sen laskennallinen arvo.  

Metsätilat.fi tarjousmenettelyn hintapyyntö ja lähtöhinta -vaihtoehdot ovat lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 7 §:n mukaisesti myyjän ja ostajan edut huomioon ottava. Myyjä saavuttaa myytävälle kohteelle oikean markkinahinnan ja ostaja voi vaivattomasti, sekä turvallisesti tarjota haluamastaan kohteesta juuri sen hinnan, jonka on valmis maksamaan ja jonka mukaiseksi kohteen arvostaa. Se, ettei ostaja näe kohteesta muiden mahdollisten tarjousten summia, antaa ostajan rauhassa tehdä varmasti juuri se tarjous, jonka juuri hän on kohteesta valmis maksamaan ja joksi hän kohteen arvostaa. 

Lisätietoja antaa kohteen kiinteistönvälittäjä. 

1. Tarjousvaihtoehdot

1.1 Hintapyyntö

Hintapyyntö -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteelle on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen hintapyyntö, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Ostajaehdokas voi tarjota tällöin joko saman summan kuin asetettu hintapyyntö, enemmän kuin asetettu hintapyyntö, tai vähemmän kuin asetettu hintapyyntö. 

1.2 Lähtöhinta

Lähtöhinta -tarjousvaihtoehto tarkoittaa sitä, että kohteen ilmoitukseen on asetettu myyjän tavoitteiden ja välittäjän markkinatuntemuksen mukainen lähtöhinta, johon vaikuttaa myös metsätila-arvio. Jos tarjousvaihtoehdoksi on valittu lähtöhinta -tarjousvaihtoehto, on kiinteistönvälittäjä yhdessä myyjän kanssa arvioinut myytävän kohteen saavan vallitsevan markkinatilanteen vuoksi todennäköisemmin parempia tarjouksia, kuin asetettu lähtöhinta. Ostajaehdokas voi tarjota joko lähtöhinnan mukaisen hinnan, tai suuremman hinnan kuin asetettu lähtöhinta.   

2. Tarjouksen asettaminen

Tarjous asetetaan täyttämällä myytävän kohteen sähköinen tarjouslomake Metsätilat.fi -verkkosivun kautta. 

3. Tarjouksen tekijän avustaminen

Lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) 9 ja 12 §:n mukaisesti kohteen kiinteistönvälittäjä avustaa tarvittaessa ostotarjouksen tekijää kaikissa tarjouksen tekemiseen liittyvissä asioissa. Ostajaehdokkaat voivat olla milloin tahansa ennen ja/tai jälkeen tarjouksen jättämisen olla suoraan yhteydessä kohdetta välittävään kiinteistönvälittäjään.

Ostajaehdokkaat voivat tutustua kaupan kohteen asiakirjoihin kohteen kohdesivulla Metsatilat.fi -portaalissa ennen tarjouksen jättämistä. Asiakirjat ovat luettavissa kohdesivulla myös tarjouksen jättämisen jälkeenkin. Metsätila-arvion saat nähtäväksesi pyytämällä sitä kohdetta välittävältä kiinteistönvälittäjältä.

4. Tarjouksen sitovuus

Metsatilat.fi -sivuston kautta tehty ostotarjous ei ole maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotomääräyksen mukainen, eikä näin ollen sido kaupan osapuolia siten, että heidät voitaisiin velvoittaa kaupan tekemiseen, käsirahan menettämiseen tai sopimussakon maksamiseen. Tarjousmenettelyn tarkoituksena on perustaa ostajille vaivaton menettely asettaa haluamansa tarjous kohteesta ja myyjän saada paras mahdollinen markkinahinta myymästään kiinteistöstä. Ostaja ja myyjä voivat halutessaan sopia ostotarjouksen maakaaren muotomääräykset täyttäväksi, jolloin ostotarjous vahvistetaan kaupanvahvistajalla. Ostotarjouksesta muodostuu tällöin osapuolia sitova esisopimus. Lisätietoa esisopimuksesta antaa kohdetta välittävä kiinteistönvälittäjä. 

Jätetty ostotarjous on kuitenkin maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisesti velvoittava. Jos ostotarjouksen tehnyt kieltäytyy tekemästä kiinteistönkauppaa ostotarjouksessaan tarjoamillaan ehdoilla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista mahdollisista tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos ostotarjouksen tekijä on hyväksytyn ostotarjouksensa myötä maksanut käsirahaa, palautetaan ostotarjouksen tekijälle käsirahasta se osa, joka ylittää mainitut kustannukset. 

5. Tarjouksen ehdot

Ostaja asettaa tarjoukseen sen hinnan, jonka on valmis kohteesta maksamaan ja joka on hänen näkemyksensä kohteen arvosta. Lisäksi ostaja voi lisätä ostotarjoukseen mahdolliset muut keskeiset ehdot kaupalle, jolloin ostotarjouksesta tulee ostajan puolesta ehdollinen. Tarjoukseen ei kuitenkaan saa asettaa ehtoa, jolla tarjotaan automaattisesti tietyn summan verran suurimman tarjouksen jättäjän tarjouksen päälle.  

6. Käsiraha

Ostotarjouksen tekijä voi maksaa tarjouksensa ohella käsirahan kiinteistönvälitystoimiston asiakasvaratilille kiinteistönvälittäjän ohjeiden mukaisesti, jolloin kiinteistönvälittäjä ei voi ottaa muita tarjouksia vastaan, ellei myyjä hylkää ostotarjousta. Vastaanotetun käsirahallisen tarjouksen jälkeen kohde poistetaan markkinoinnista. Jos myyjä hylkää tarjouksen, palautetaan käsiraha lyhentämättömänä ostotarjouksen tekijälle ja kohteen markkinointia jatketaan uudelleen. 

7. Tarjouksen voimassaolo

Ostaja asettaa tarjoukselle haluamansa voimassaoloajan. Suositus tarjouksen voimassaoloajalle on 7 vuorokautta. Jos tarjoukseen ei ole asetettu voimassaoloaikaa, on tarjous voimassa toistaiseksi. 

8. Tarjouksen välittyminen myyjälle

Kohteen kiinteistönvälittäjä esittelee saadut tarjoukset viipymättä myyjälle.  

9. Useat päällekkäiset ostotarjoukset

Ostajaehdokkaalle tiedotetaan jo saadusta aikaisemmasta vielä avoinna olevasta tarjouksesta. Kiinteistönvälittäjä ei kerro hyvän välitystavan mukaisesti aiemman tarjouksen summaa tai muita ehtoja uudelle ostajaehdokkaalle. 

10. Tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

Myyjä pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä tarjous. Myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai tekee vastatarjouksen jätetyn tarjouksen voimassaoloaikaan mennessä. Myyjä voi tehdä myös vastatarjouksen. Jos myyjä hyväksyy ostotarjouksen, ei kiinteistönvälittäjä ota uusia tarjouksia vastaan niin pitkään, kunnes myyjä hylkää hyväksymänsä ostotarjouksen. Hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen kohde poistetaan Metsätilat.fi -verkkosivuilta. Myyjällä on yksinomainen oikeus päättää kenelle hän kohteen myy, millä hinnalla ja millä ehdoilla. Myyjä voi myös päättää, ettei hän myy kohdetta kellekään tarjonneille. 

11. Uusittu tarjous

Myyjän hylättyä tarjous, voi ostaja asettaa uuden tarjouksen. Jos myyjä on hyväksynyt tarjouksen, ei ostaja voi tehdä uutta tarjousta, ellei myyjä hylkää jo hyväksyttyä tarjousta. 

12. Muiden ostajaehdokkaiden tekemät tarjoukset

Metsätilat.fi ilmoittaa verkkosivuillaan jätetyistä avoinna olevista tarjouksista. Tarjouksista ei kuitenkaan ilmoiteta tarjousten rahamääriä, tai muita ehtoja. 

13. Tarjouksentekijän tiedottaminen

Kohteen kiinteistönvälittäjä tiedottaa ostotarjouksen tehneelle viipymättä, jos myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai tekee vastatarjouksen. Jos myyjä ei vastaa hyväksymisestä tai hylkäämisestä ostotarjouksen jättäneen asettamaan määräaikaan mennessä, tarkoittaa tämä automaattisesti ostotarjouksen hylkäämistä.  

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille