Kahdesta palstasta muodostuva hyväkasvuinen kasvatusmetsävaltainen metsätila.

Konneveden ja Äänekosken rajan tuntumassa sijaitsevan kohteen maapohjasta on ravinteisuudeltaan noin 53 % (21,5 ha) kuivahkoa kangasta. Pinta-alasta tuoretta kangasta on noin 37 % (15,1 ha) ja lehtomaista kangasta noin 10 % (4,2 ha). Turvepohjaisten maiden osuus pinta-alasta on noin 20 % (8,8 ha). Tilalla on mäntyvaltaista puustoa keskimäärin noin 93 m3/ha ja nykypuuston kasvu on noin 8,0 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta valtaosa noin 70 % on kasvatusmetsää. Taimikoita pinta-alasta on vajaat 30 %, jotka kaikki varttuneita taimikoita. Taimikot ovat melkein kokonaisuudessaan taimikonhoidon tarpeessa. Tilalla on metsänhoitosuositusten mukaan lähivuosina harvennushakattavaa puustoa noin 600 m3. Turvepohjaiset maat (kuvio 12) on harvennettu muutama vuosi sitten kasvukuntoon, joten niille olisi hyvä harkita lannoitusta tuoton lisäämiseksi. Lakisääteistä metsänviljelyä tilalla on 0,5 ha (kuvio 18). Tilaan kuuluu myös luonnonsuojelualuetta 0,4 ha.

Palstoille ei ole virallista tieoikeutta, joten puunkorjuu ja kulku on tapahtunut suullisilla luvilla naapuritilojen kautta.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.3.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Luonnonsuojelualuetta 0,4 ha itäisemmän palstan koillis - ja itäosassa (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole merkitty virallista tieoikeutta kiinteistörekisteriin. Puunkorjuu ja kulku tilalle on tapahtunut suullisilla luvilla eri teiden kautta. Tilalle voi hakea Maanmittauslaitokselta virallista tieoikeutta, joka maksaa noin 1000-2000 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-462-876-3 Sorri-Sormusen jakokunta 2) Yhteinen vesialue 992-462-876-5 Valkeajärvi (Ks. kiinteistörekisteriote)