Kasvatusmetsävaltainen tila hyvän tieyhteyden varrella.

Äänekosken Kevätlahdessa Kumpumäentien varressa sijaitseva 31,93 hehtaarin metsätila, jonka pinta-alasta valtaosa noin 70 % on hyvässä arvokasvussa olevaa hoidettua kasvatusmetsää. Tila rajoittuu pienen Hattulammen rantaan.

Tilan maapohjat ovat kantavia kangasmaita ja ovat kokonaisuudessaan metsämaata lukuun ottamatta tiealueita. Maapohjista on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta 4 %, kuivahkoa kangasta 47 % ja kuivaa kangasta 49 %. Suomaiksi on ainoastaan kuokiteltu 0,2 ha (kuvio 8).

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2700 m3, josta arvion mukaan tukkipuun osuus 17 %.  Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 5,4 m3/ha/v. Tilan pinta-alasta taimikoita on vajaa kolmannes. Taimikot tilalla ovat hyviä ja pääosin hoidettuja. Taimikonhoidon tarvetta on lähivuosina 1,9 hehtaarilla (kuviot 13, 15 ja 20). Heti hakattavaa puustoa kohteella on noin 250 m3.

Tilan tieoikeudet ja -yhteys ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Hattulammenranta alueet ja Kumpumäentien länsipuoli kaavassa M-aluetta (maa- ja metsätalousaluetta). Ks. kaavakarttaote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä rasittaa vireillä oleva keskeneräinen lunastustoimitus (asianumero MML/162213/74/2021), joka koskee Maanmittauslaitokselta saadun tiedon mukaan Koivisto-Viitasaari 110 kv voimajohtoa, joka viistää hieman tilan koillisnurkkaa (kuviot 5 ja 6). Lunastustoimtus johtuu voimansiirtolinjan parantamis- ja kunnostustöistä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 100,22 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-457-876-1 Parantalan jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).