Enontekiöllä monien mahdollisuuksien 22,69ha tila.

Tilalle on yleiskaavassa osoitettu yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Rakennuspaikka sijaisee Ounastien varressa olevalla palstalla. Tämä palsta rajoittuu pohjois puolella Näkkäläjokeen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asuinrakennuksen. Rakennusten kerrosala saa olla enintään 150 k-m2, josta asuinkerrosalaa saa olla enintään 120 k-m2. Muut tarkemmat tiedot kaava-asiakirjoista ja Enontekiön rakennusvalvonnasta.

Tilalla on osuus Enontekiön kunnan yhteismetsään. Osuuden suuruus: 10,670000 /18228,334592. Osuuden arvo on tämän vuoden osuuden arvolla laskettuna 2 987 €. Lisätietoja yhteismetsästä: http://www.enontekion-yhteismetsa.fi/

Tilan pinta-alasta metsämaata on 18ha. Metsämaasta suurin osa on uudistuskypsää metsää, jota on 17,7ha. Kokonaispuusto 1 254m3, josta tukkia 463m3.

Suurimman palstan läpi kulkee ulkoilureitti ja latu. Suurin palsta on osittain pohjavesia-alueella. 

Tilan lähistöllä huippu mahdollisuudet ympärivuotisiin harrastuksiin ja virkistäytymiseen. Esimerkiksi aivan vieressä sijaitsevassa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on kauniit patikointi mahdollisuudet niin lyhyeen päiväreissuun kuin useamman päivän vaellukseen. Palstalta, jossa on rakennuspaikka, matkaa Hetan keskustaan vain noin 7km.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään torstaina 26.11.2020 klo 23:59

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilalla kaavassa loma-asuntoalue (RA), jossa tälle tilalle osoitettu yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Tila on kaavassa muuten merkinnällä MY eli Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja. (Tässä ympäristöarvojen huomioon ottamisesta on metsien käsittelyn osalta käytännössä sama asia kuin metsätalouden puolella ohjeet ranta-alueen käsittelystä, rannalle jätettävä riittävä suojakaista. Käytännössä useimmiten menettely on se, että kriittisillä alueilla hakkuusuunnitelmasta pyydetään lausunto rakennusvalvonnasta. Esimerkiksi päätehakkuu on mahdollinen em. huomioon ottaen.) Suurin palsta on myös osittain maisemallisesti arvokasta osa-aluetta, jossa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrataa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128§ tarkoitettua lupaa (MRL 43§ mukainen toimenpiderajoitus). Toimenpiderajoitus ei koske metsälain mukaan tehtäviä toimenpiteitä. Metsätaloustoimenpiteitä suunniteltaessa ja tehtäessä alueen ympäristöarvot on otettava huomioon. Suurin palsta ja saari palsta ovat kaavassa myös luonnon monimuotisuuden kannalta erityisen tärkeä osa-alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Ulkoilureitti, venevalkama ja tieoikeuksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 47-401-876-1 Hetan lohkokunnan vedet. 2) Yhteinen erityinen etuus 47-401-876-9 Ounasjärvi /Vm, 39, 40, 41/ erityinen etuus. 3) Yhteinen erityinen etuus 47-401-876-10 Ounasjärvi /43/ erityinen etuus. 4) Yhteinen maa-alue 47-401-878-7 Hetan jakokunnan venevalkama. 5) Yhteinen maa-alue 47-401-878-8 Hetan jakok.maa-ainestenottop. 6) Yhteinen maa-alue 47-401-878-9 Hetan jakok.koski-ja saarip. 7) Yhteismetsä 47-874-1-0 Enontekiön kunnan yhteismetsä.