Heinävedellä Viitalahdessa Konimäellä oleva metsätila. 

Heinävedellä Viitalahdessa Koninmäentien varrella oleva metsätila, jossa on vanhat arvottomat rakennukset.

Tilan maapohjista noin 13 ha on lehtomaista kangasta, noin 11 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 3 ha kuivahkoa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 2000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 8,1 m3/ha/v. Tilan nuorissa viljelykuusikoissa on nuoren metsän hoidon, taimikonhoidon ja terveyslannoituksen tarvetta. Tilan tieyhteys- ja -oikeus ovat kunnossa. Tilalla on vanhat, arvottomat, lahovikaiset ja homevaurioiset rakennukset, talo, sauna ja varasto. 

Hintapyyntö on 80 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 29.10.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön alue on kaavassa merkitty asuinrakennusten alueeksi ja metsätalousalueeksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

kiinteistöllä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Koninmäen ykstyistien osakaiden 8 m leveä tieoikeus 000-2005-K1225, kiinteistöjen 90-432-5-18 Piippumäki ja 90-432-5-22 Rinteelä 10 m leveä tieoikeus 000-2007-K23617 ja kiinteistön 90-432-5-18 Piippumäki 10 m leveä tieoikeus 000-2015-K31363.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 8 m leveä tieoikeus 000-2005-K1225 Koninmäen yksityistiehen ja 10 m leveä tieoikeus 000-2007-K23617.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Viitalahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-8-1 ja osuus 90-432-876-1 Unnukka-lampeen.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta