Heinävedellä Petrumalla Jänislammentien (Jouhtenisen metsätien) varrella oleva metsätila. 

Heinävedellä Petrumalla oleva 30,66 ha:n metsätila.

Kaupan kohteena olevan kiinteistön maapohjat ovat kivisiä ja osin louhikkoisia. Tilan metsämaasta noin 5 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata, noin 18 ha on kuivahkoa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata ja noin 6 ha on kuivaa kangasta.  Suota tilalla on noin 5 ha. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 3 500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 250 m3. Nykypuuston kasvu on noin 7,0 m3/ha/v. Tilan tieoikeus ja -yhteys on kunnossa.

Tilalla on soramontulla/murskauspaikalla vähäinen määrä vanhaa valmista mursketta, joka tulee kaupan mukana ostajalle. Kiinteistöllä ei ole voimassa olevaa maa-aineisten ottolupaa.

Kiinteistölle on Jouhtenisen rannalle varattu yleiskaavaan yksi vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka. 

Noin 500 m päässä kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä on maakuntakaavaan varattu tuulivoima-alue. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä kohtaan on tuulivoimaan liittyvää suunnittelu- ja kaavoituspainetta.

Hintapyyntö on 150 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 27.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M. Maakuntakaavassa noin 500 m päähän kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä on merkitty tuulivoima-alue.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavassa kiinteistölle on varattu yksi loma-asunnon rakennuspaikka Jouhtenisen rannalle kaavamerkinnällä 1 Ra. Kiinteistöllä on noin 350 m Jouhtenisen järven rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Jouhtenisen metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2006-K7418.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus 000-2006-K7418 Jouhtenisen metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Rytkönsaarten yhteiseen maa-alueeseen 90-404-878-4, osuus Myllypalstan yhteiseen maa-alueeseen 90-417-878-4, osuus Pilpan osakaskunnan koskialueeseen 90-876-6-0 ja osuus Hasumäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-23-1.