Joroisissa Viholanniemellä Vuorilammentien päässä oleva 7,9 ha:n kokoinen metsätila.

Tilan maapohjista on noin 7 ha ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai rehevämpää tai vastaavaa turvemaata ja loput on ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Suota pinta-alasta on noin 0,7 ha. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 700 m3. Nykypuuston kasvu on noin 8,9 m3/ha/v. Tilan metsät ovat kuviota nro 1 (1,6 ha) lukuuottamatta kaikki hoidettuja ja harvennettuja. Tilan tieyhteys ja -oikeus on kunnossa. 

Hintapyyntö on 25 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 19.12.2018 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole kaavaan merkitty rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistöjen 171-408-3-116 Kalliorinne, 171-408-3-117 Honkarinne, 171-408-3-118 Katri, 171-408-3-204 Salmensuu, 171-408-3-205 Salmela, 171-408-3-208 Vuorilampi 5 m leveä tieoikeus 000-2012- K28729. Aiemmin kohdetta rasittanut Geologian tutkimuskeskuksen malminetsintäalueen voimassaolo on päättynyt 22.11.2018.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus Viholanniemen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Kotkan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-408-876-3 ja Kotkatlahti 1-3+9 rauhoituspiirien yhteiseen vesialueeseen 171-876-3-0