Ala-Viivajärven rantaan rajoittuva reheväpohjainen, hakkuuta kaipaava metsätila.

Kahdesta tilasta ja kolmesta erillisestä palstasta muodostuva metsätilakohde. Kohteen tiloista toinen rajoittuu pääosin Yläpääntiehen ja Ala-Viivajärven rantaan. Järvitaipale-niminen tila on hyväpuustoinen 18,384 hehtaarin kokoinen, tilan maapohjat ovat kokonaisuudessaan ravinteikasta tuoretta kangasta ja joista osa onkin vanhaa pellon pohjaa. Kohteeseen kuuluva Lisä-Taipale-niminen tila on 0,5 hehtaaria ja se on joutomaaksi luokiteltavaa veden vaivaamaa suomaata.

Kohteella on kuusivaltaista puustoa noin 3400 m3 eli noin 181m3/ha ja laskennalinen puuston kasvu noin 7,2 m3/ha/v. Heti hakattavaa puustoa on metsänhoitosuositusten mukaan yli 1100 m3, josta noin 300 m3 päätehakkuuta. Tilan pinta-alasta lähes 90 % on harvennuksen tarpeessa olevaa varttunutta kasvatusmetsää ja loput pääosin uudistuskypsää metsää. Taimikoita kohteella ei ole. Metsänhoitotoimenpiteenä kuvioilla 5 ja 5,1 on havaittavissa jonkin asteista boorin puutosta ja ne olisi varmasti hyvä terveyslannoittaa.

Järvitaipaleen tila rajoittuu Ala-Viivajärven rantaan, mutta sillä ei ole kaavaan varattua rantarakennusoikeutta. Metsää voi kuitenkin alueella käsitellä rantametsien hoitosuositusten mukaisesti.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Järvitaipaleen tilan alueella ranta-asemakaava ja yleiskaava, joissa alue merkitty M-alueeksi ( metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja talousveden johtaminen (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuista tiemaksuja teistä ei ole peritty. Törisevänniityllä sijaitevalle palstalle ei kiinteistöreisteriin mukaan ole merkitty virallista tieoikeutta, vaan kulku on tapahtunut sullisen sopimuksin metsäyhtiö UPM maiden läpi kartassa näkyvää uraa pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 216-403-876-51 Pudasjärven jakokunta (ks. kiinteistörekisteriotteet).