Hyvä puustoinen tila Sulkavanjärventien varrelle (maantie).  Puustossa on runsaasti harvennettavaa puustoa ja myös päätehakkuuikäistä metsää.

Maapohja tuoretta- ja kuivahkoakangasmaata ja vastaavaa suota. Suoalue on ojitettu. Kuviolla 5 ja 6 on tukkipuukokoista männikköä.

Kasvatusmetsät hyvässä kasvussa.

Myynnissä Mattila tilan kantatila. Huom! tilasta on luovutettu määräala, joka ei kuulu kauppaan. Myytävä kantatila on kartassa punaisella rasteroitu alue, eli Sulkavanjärventien länsipuoli lukuunottamatta aluetta tien varressa. Tien varressa oleva alue on järeä kuusikko, joka on nauhoitettu sinisellä nauhalla tulevien pyykkien kohdalle. Nauhojen koordinaatit ovat N 7020578, E 462940    N7020674, E 462956    N7020816, E 462836   N7020838, E 462861. Tienvarsi kuusikko ei kuulu siis kauppaan.  Myytävällä kantatilalla on lainhuuto vireillä, ja kauppakirja voidaan tehdä lainhuudon saatua. Myytävän kantatilan lopullinen pinta-ala selviää määräalan lohkomisen jälkeen, Kartalta mitattuna pinta-ala on n. 43,5 ha. Lohkominen ei aiheuta ostajalle kustannuksia.

 

Uudistusikäistä metsää 12,7 hehtaaria, enimmäkseen männiköitä.

Kasvatusmetsiä 18,3 hehtaaria, joissa runsaasti harvennettavaa puustoa.

Taimikoita 12,2 ha. Monessa taimikossa on taimikonhoidon tarvetta. Kuviolla 16 on harvahko muokkaamattomaan maahan istutettu kuusentaimikko.

Tilan länsirajana on pelto, pohjoisrajana tie, itärajana maantie ja lohkottu kuusikko,  ja etelärajana sähkölinja, mikä ei näy kartassa.

 

 


 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

maantien varressa

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 239-405-876-1 Sulkavanjärven osakaskunta