Hyvällä tieyhteydellä nuorta taimikkoa ja kasvatusmetsää sisältävä metsätila.

Kivijärven Holmisperällä Tyytiäniementien varressa sijaitseva metsätilakokonaisuus muodostuu yhdestä tilasta ja kahdesta määräalasta, joiden yhteispinta-ala on noin 19,5 hehtaaria. Kohde rajoittuu Kivijärveen, mutta voimassa olevan yleiskaavan mukaan rantarakennusoikeutta ei ole.

Kohteen maapohjat ovat suurimmalta osin hyväkasvuisia ja osin kivisiä kangasmaita. Ravinteisuudeltaan ne ovat keskimäärin tuoretta kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on 11 %. Kohteella on puustoa noin 800 m3 ja nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 2,2 m3/ha/v. Kehitysluokkajakaumasta eniten on nuoria taimikoita, jotka on viime vuonna perattu kasvukuntoon. Tilalla on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa vain reilut 100 m3. Metsänhoitotöinä tilalla olisi hyvä uudistaa kuuselle vajaatuottoiset/aukeat alueet, joita on 1,6 hehtaaria (kuviot 21 ja 23,1). Näihin voisi mahdollisesti hakea metsitystukea.

Kohteen tieyhteys on hyvä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.5.2021 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ranta-alueet M-aluetta (Maa- ja metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, talousveden ottaminen ja johtaminen (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 265-404-876-2 Kuivaniemen jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 265-404-878-17 Vesijättöalue 3) Yhteinen maa-alue 265-404-878-20 Jakokunnan maa-alue Huom!. Määräalat eivät saa osuuksia yhteisiin (ks. kiinteistörekisteriotteet).