Hyvän kokoinen ja puustoinen metsätila kahdessa palstassa.

Kivijärven ja Kinnulan rajan läheisyydessä, kahdessa erillisessä palstassa Kokkolantien molemmin puolin sijaitseva puustoinen (keskipuusto noin 132 m3/ha) 50,1 hehtaarin metsätila.

Tilan metsät olisivat suurimmalta osin kiireellisen harvennuksen tarpeessa. Kohteen pinta-alasta 20 % on nuorta kasvatusmetsää, 65 % varttunutta kasvatusmetsää ja noin 8 % on luokiteltu vajaatuottoisiksi. Näillä alueilla metsänhoitona on käytetty poimintahakkuuta tai jatkuvaa kasvatusta. Taimikoita tilalla ei ole. Kitu- ja joutomaata tilan pinta-alasta on 7 %.  Tilan hakkuumahdollisuudet ovat hyvät. Heti hakattavaa puustoa on noin 1600 m3. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 6,3 m3/ha/v. Maapohjat kohteella ovat monipuoliset ja vaihtelevat ravinteisuudeltaan lehtomaisesta kankaasta karukkokankaaseen, mutta ovat valtaosaltaan kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita pinta-alasta on neljännes, joiden vesitalous on vielä kunnossa.

Tilan läntinen palsta rajoittuu Kivijärven Rutalahteen ja sille on varattu voimassa olevaan yleiskaavaan yksi rantarakennuspaikka (RA-1) loma-asuntorakentamiseen. Rakennuspaikalle menee tie. Ranta on luhtainen ja matala.

Molemmille palstoille on hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 7.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kivijärven itäosan rantayleiskaava, jota ollaan päivittämässä (ks. kaavakartta).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalle on yleiskaavaan varttu yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen (ks. kaavakartta). Lisätietoja rantamisesta antaa Kivijärven kunnan tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kohisevan metsätie ja Rutalahden metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole