Suurehko metsämääräala, jonka puusto pääosin kasvatusmetsiä. Kohde rajoittuu Keitele-järveen, mistä optiona mahdollisuus tarjota lisäksi rantatonteista.

Keitele-järven rantaan rajoittuvan, yhdessä palstassa Konneveden kunnan ja Äänekosken kaupungin rajalla sijaitsevan noin 135 hehtaarin metsämääräalan maapohjat ovat ravinteikkaat. Kasvupohjaltaan tuoretta kangasta on eniten, jota on 64 % (83,5 ha) pinta-alasta. Kuivahkoa kangasta on 23 % (30,9 ha) ja lehtomaista kangasta on 13 % (17,5 ha) pinta-alasta. Suomaata määräalalla ei ole.

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 12 300 m3, josta tukkipuun osuus on noin 18 %. Nykypuuston laskennallinen kasvu on hyvä noin 7,7 m3/ha/v. Määräalan kehitysluokkajakaumasta kaksikolmasosaa on pääosin hyvässä kasvukunnossa olevia harvennettuja ja lannoitettuja eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Lähes loput on pääosin varttuneita, hoidettuja ja hyviä taimikoita.

Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan kasvatushakkuuna heti hakattavissa noin 2100 m3. Heti ja lähivuosina tehtäviä taimikon perkauksia ja hoitoa tilalla on noin 13,5 hehtaarin alalla.

Määräalan alueella kulkee kattava tieverkosto.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Huom! Myyjä pidättää määräalapalstasta itsellään Keitele-järven rannassa sijaitsevan noin 0,4 hehtaarin kokoisen venevalkama-alueen.  Yleiskaavaan varatut ranta-alueella sijaitsevat rantarakennuspaikat (kahdeksan kappaletta, pinta-ala yhteensä noin 5,4 hehtaaria) eivät kuulu myytävään alueeseen, mutta rakennuspaikoista (yhdestä tai useammasta) on mahdollista tarjota halutessaan myytävän metsäosan lisäksi. Alueet on merkitty värein esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Määräalan myytävä metsäalue on merkiitty kaavaan M-alueeksi (maa- ja metsätalosualue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myytävän alueen osalla ei rantarakentamisoikeutta. Palstaan kuuluu kuusi (6) ympärivuotiseen asumiseen ja kaksi (2) loma-asunnolle tarkoitettua rantarakennuspaikkaa. Rakennusoikeus 250 k-m2/ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka ja 200 k-m2/lomarakennuspaikka. Tonteista on mahdollista tarjota erikseen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut 173,30 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määrala saa 1/10 osuudet yhteisiin alueisiin. 1) Yhteinen vesialue 275-408-876-1 Rauhoituspiirit 2) Yhteinen vesialue 275-408-876-2 Vesialueet 3) Yhteinen vesialue 275-408-876-13 Jaetut vedet