Hyvä noin 21,2 hehtaarin määräala.

Lähellä Konneveden ja Laukaan rajaa Uurapohjassa sijaitsevan määräalan maapohjat ovat lähes kauttaaltaan rehevät ja ravinteisuudeltaan keskimäärin tuoretta kangasta. Turvemaita ei kohteella ole. Määräalaan kuuluu myös pieni 0,4 hehtaarin peltotilkku, jossa on pidetty riistapeltoa sekä pieni laavu tilan luoteiskulmassa.

Määräalalla on kuusivaltaista puustoa noin 2400 m3, josta tukkipuun osuus arvion mukaan on noin 42 %. Kehitysluokkajakauma kohteella on hyvä. Määräalalla on uudistushakattavaa puustoa vajaat 800 m3. Varttuneiden kasvatusmetsien harvennushakkuut ajoittuvat pääosin noin viiden vuoden päähän. Heti tehtävänä metsänhoitotyönä olisi taimikonhoitoa 0,7 hehtaaria (kuvio 114) ja nuoren metsän kunnostusta 4,6 hehtaaria (kuvio 116). Myös kuviot 105 ja 109 on ennakkoraivattava ennen ensiharvennusta. Nykypuuston laskennallinen kasvu kohteella on hyvä, noin 9,4 m3/ha/v.

Määräalala menee hyvä Pesämäen metsäautotie Uurapohjantieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

M-aluetta (metsätalous aluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pesämäen metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tuleva tiemaksu arviolta 50-60 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alan mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin. 1) Yhteinen vesialue 275-404-876-2 Kärkkäisten lohkokunta (77-409-876-1, 275-404-876-2)