Leppävirralla Häikiässä Vt5 molemmin puolin oleva noin 22,8 ha:n metsätila. Lainhuutotodistuksen mukaan kiinteistön pinta-ala on 29,77 ha, josta myyjät pidättävät itselleen noin 6,6 ha:n suuruiset määräalat.  Myynnissä on metsävaratietojen perusteella siis noin 22,8 ha metsätalouskäytössä olevaa maata.

Tilan maapohjista noin 9,5 ha on lehtomaista kangasta, noin 9 ha on tuoretta kangasta ja loput metsämaan pinta-alasta on kuivahkoa kangasta. Suota pinta-alasta on noin 1 ha. Tilalla on puustoa noin 2400 m3 josta on heti hakattavissa (metsänhoitosuositusten mukaisesti) noin 1000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,0 m3/ha/v. Tilan nuorissa metsissä tai taimikoissa on hoitotarvetta.  Myyntiesitteen kartan kuvio nro 27 (0,5 ha) on yleiskaavassa varattu suojelualueeksi (viitasammakko).  Tilan tieyhteydet ja oikeudet ovat kunnossa. 

Kiinteistöllä on Vt5 ja takkulantien risteyksen alueella noin 0,4 ha:n suuruinen (myyntiesitteen kartan kuvio 8) maanläjitysalue.  Alueelle on tuotu suullisen sopimuksen ? nojalla Leppävirran uuden koulun rakennuspaikalta jätemaata. Sopimus maa-aineksen tuonnista on päättynyt eikä alueelle voi enää luvallisesti tuoda lisää maata. 

Hintapyyntö on 80 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohde on yleiskaavassa merkitty Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M ja Suojelualueeksi kaavamerkinnällä S-1. Kaavan suojelualueen pinta-ala on noin 0,5 ha.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistöjen 420-416-14-7 Onnila, 420-416-42-2 Soukansuo, 420-416-14-13 Veljesniemi, 420-416-14-15 Heinola, 420-416-14-17 Jokiniemi tieoikeus ja Takkulan yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K11706, myyjien itselleen pidättämän määräalan tieoikeus ja kiinteistön 420-416-16-28 Mannila suulliseen sopimukseen perustuva tieoikeus ja Kuopion energian 44 m leveä voimansiirtolinja Y2002-24126 ja Savon Voima Verkko Oy:n 50 m leveä voimansiirtolinja 000-2016-K54163.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa useita kiinnityksiä. Kaupan kohde vapautetaan pantinhaltijan kirjallisella suostumuksella kiinnityksistä ja panttirasitteista kauppahinnan maksua vastaan. Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus 000-2007-K11706 Takkulan yksityistiehen ja suulliseen sopimukseen perustuva tieoikeus kiinteistön 420-416-16-28 Mannila kautta. Kaupan kohde saa tieoikeuden myyjien itselleen pidättämän määräalan kautta Soukantiehen (kiinteistöraja tullee Soukantien keskilinjalle siten että, puolet tiealueesta kuuluu kaupan kohteena olevaan kiinteistöön ja puolet myyjien itselleen pidättämään määräalaan).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva kiinteistö saa osuuden Nikkilänmäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-416-876-3 pinta-alan suhteessa.