Orivedellä Hirsilässä metsätila (myydään määräalana), joka muodostuu seitsemästä palstasta. 
Tila sijaitsee pääosin kantatie 66:n varressa, tien kahta puolen.
Määräalan kokonaispinta-ala on reilut 50 hehtaaria, metsäpinta-ala on metsäarvion mukaan 40 hehtaaria. Tilalla on kahdeksan hehtaaria Metso-ohjelman mukaisia suojelualueita. Alueet ovat pääasiassa jokinotkoja + puronvarsia. Metsoalueet ovat pääosin metsälain 10§:n mukaisia elinympäristöjä. Metsokohteet on huomioitu arviossa nolla-arvolla. 
Tilan kokonaispuusto on noin 3300 m3, kehitysluokkien painottuessa varttuneisiin kasvatusmetsiin (20,0 ha)
Tilalla on viimeisimmät istutustyöt on tehty Mhy:n toimesta keväällä -21. Myyjä on myynyt kiinteistöstä kaksi erillistä palstaa aiemmin määräalakaupalla, sekä pidättää talouskeskuksen palstan rakennuksineen tässä kaupassa itsellään.


Tästä hyvä tila metsäsalkkuun kasvamaan tuottoa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön metsäalueilla ei kaavaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Selviää kiintiestörekisteriotteesta ja kartasta, merkittävimpinä tierasitteet, vedenottamo ja vedenjohtaminen sekä Metsoalueet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myytävällä määräalaan kohdistuu kiinnityksiä. Määräala vapautetaan kiinnityksistä ja rasituksista kaupantekotilaisuuden jälkeen. Myytävä määräala on ulosmitattu ja myynti toteutetaan ulosottokaaren 5 luvun 77 pykälän mukaisesti. Myyntiin sovelletaan maakaaren säännöksiä ja ulosottokaaren 5 luvun 6 - 9 §:liä. Muutoin myynnissä noudatetaan kaupan osapuolten sopimia ehtoja. Kun tarjousaika on päättynyt, myynti edellyttää kaikkien asianosaisten suostumusta ja ulosottomiehen erillistä myyntilupapäätöstä. Kaupan maksutili on ulosottomiehen ilmoittama pankkitili. Kiinteistöä koskevat ulosmittaukset ja määräyskiellot pysyvät voimassa, kunnes kauppa toteutuu ja ulosottomies purkaa ulosmittaukset. Ulosmittaukset puretaan määräalan osalta vasta sitten kun kaupan myyntihinta on toimitettu ulosottovirastolle ja kauppa tulee lainvoimaiseksi.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät oheiselta kiinteistökartalta ja kiinteistöreksiteriotteelta. Myllyniementien tiemaksu 41 €, Tupatien tiemaksu 37 € ja Yrösjoentien n.20 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet kantatilan yhteisiin alueisiin pinta-alansa suhteessa.