Suurehko metsätilakokonaisuus.

Pihtiputaan Kärväskylällä suurehko kolmesta erillisestä tilasta (Hilkamo 93:0 pinta-ala 105,35  ha, Lehtomäki 104:2 pinta-ala 42,46 ha ja Lehtomäki 88:0 pinta-ala 5,98 ha) muodostuva yhteensä noin 153,8 hehtaarin metsätilakokonaisuus.

Kohteen maapohjat ovat pääosaltaan hyväkasvuiset. Metsämaan pinta-alasta noin 71 % on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai sitä rehevämpää lehtomaista kangasta. Loput 29 % on kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on 26 %, joiden vesitalous on vielä kunnossa. Kitu- ja joutomaata on kohteella 5 % kokonaispinta-alasta, joista alaltaan suurin on noin seitsemän hehtaarin hieno Selluneva (kuvio 330).

Kohteella on puustoa noin 11 700 m3 eli noin 81 m3/ha metsämaalla. Nykypuuston kasvu kohteella on noin 4,4 m3/ha/v. Kohteen kehitysluokkajakaumasta taimikoita on noin 47 %, joista valtaosa varttuneita hyviä havupuuvaltaisia taimikoita. Taimikoista noin 19,3 hehtaaria on tulossa taimikonhoidon tai -perkauksen tarpeeseen. Kasvatusmetsiä pinta-alasta on noin 33 %, joissa noin 18 hehtaarilla harvennushakkuu olisi ajankohtainen.  Uudistuskypsää metsää kohteella on noin 13 % pinta-alasta. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 4 500 m3, josta noin 3 800 m3 uudistettavaa puustoa.

Tilakokonaisuuteen kuuluu 1,8 hehtaaria peltoa, josta puolet 0,9 hehtaaria on tukikelpoista.

Kohteen kaikki palstat sijaitsevat hyvien tieyhteyksien varrella. Suurimmalle palstalle on valmistunut uusi hyvä metsäautotie toissa vuonna.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Suurimmalle palstalle tilan oma metsäutotie. Vuotuisia tiemaksuja ei ole tiedossa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriotteet.