Suurikokoinen ja runsaspuustoinen metsätila kahdessa palstassa Rovaniemellä, Välijoella.

Perustiedot

 • Kohteen kokonaispuusto on Metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan 7488 m3.
 • Metsäarvio on laadittu palstoittain (Aittaselkä ja Välijoki). Aittaselän palstan koko on metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan noin 76,1 hehtaaria ja Välijoen palsta noin 73,7 hehtaaria. Kiinteistörekisteriotteen mukaan koko tilan pinta-ala on 153,47 hehtaaria.
 • Puusto on pääasiassa kuitupuuta ja kehitysluokkajakauma on jaottunut monipuolisesti kaikkiin kehitysluokkiin.
 • Palstojen pinta-alasta on taimikoita yhteensä 16,4 hehtaaria. Ylispuustoja ja suojuspuumetsiköitä on yhteensä 17,2 hehtaaria. Suojuspuuhakkuut on tehty Välijoen palstalle parin viimevuoden aikana. Suojuspuualueilla on havaittavissa luontaista uudistumista mutta korkea heinikko haittaa taimiston kasvua.
 • Palstojen pinta-alasta metsämaata on yhteensä 110 hehtaaria.
 • Maapohjat ovat pääasiassa tuoreita ja kuivahkoja kankaita.

Muut tiedot

 • Metsäarvioissa kuvioilla 60, 89 ja 126,1 on uudistamistyöt tekemättä. Ostaja vastaa kuvioiden uudistamiskustannuksista.
 • Metsäarvioissa (Aittaselkä) kuviot 97, 97,1 ja 104 on merkitty puroiksi. Kohteet voivat olla Metsälain 10§:n nojalla suojeltavia kohteita. Kuvioiden metsänkäyttö voi olla rajoitettua.
 • Metsästysvuokrasopimus on tehty Välijoen riistamiehet ry:n kanssa koskien kaikkea metsästystä.
 • Alueella on Tukesin karttapalvelun mukaan voimassa 6.10.2021 asti Latitude 66 Cobalt Oy:n varausilmoitus. Tukesin asiointipalvelun mukaan alueelle ei ole kuitenkaan kuulutettu haettavaksi varsinaista malminetsintälupaa ennen myyntiesitteen julkaisuajankohtaa.

Kohteen myynti ja tarjoaminen

 • Kohde 703214 sijaitsee kohteen rajanaapurissa. Kohteista voi tehdä yhteistarjouksen. Yhteistarjousta tehdessä pyydetään tarjouksessa mainitsemaan selkeästi kyseessä olevan yhteistarjous kyseessä olevista kohteista.
 • Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä 24.10.2021 klo 13.00 mennessä.
 • Tarjoukset tulee toimittaa ensisijaisesti Metsätilat.fi - sivuston kautta. Linkki tarjouslomakkeeseen löytyy Viimeisen tarjousajankohdan vierestä oranssilla pohjalla "Tee tarjous tästä kohteesta". 
 • Mikäli tarjouksen jättäminen tarjouslomakkeen kautta ei onnistu, voi tarjouksen toimittaa yksilöitynä välittäjälle sähköpostitse.
Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Vireillä olevan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan karttaotteen mukaan Välijoen palstan läpi on merkitty seuraava merkintä: EKOLOGINEN YHTEYSTARVE Merkinnällä osoitetaan ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia yhteyksiä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhteydet.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 698-410-878-1 Maa-alueet Rekisteröintipvm: 1.1.2006 Osuuden suuruus: 0,012000 / 0,871500