Erämainen metsätila vartin ajomatkan päässä Rovaniemen keskustasta Ranuantien varressa.

Perustiedot

 • Kohteen pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 108,57 ha ja kokonaispuusto 6384 m3. Kokonaispuustosta tukkia on noin 2600m3 ja kuitupuuta 3780m3.
 • Kohde rajoittuu Ranuantiehen. Metsätilan läpi ei kulje tiestöä.
 • Kohteen pinta-alasta on metsämaata 50,7 hehtaaria. Taimikoita ei ole.
 • Kohteella ei ole suoritettu minkäänlaisia metsätaloustoimia vuosikymmeniin mutta kohteella on hyvät hakkuumahdollisuudet ja kunnolliset liittymät molemmin puolin Ranuantietä.
 • Maapohja on pääasiassa kuivahkoja kankaita.
 • Kohteella on metsälain 10§:n nojalla suojeltaviksi alueiksi merkittyjä kuvioita metsäarvioissa yhteensä 20 kappaletta. Kohteet ovat pääasiassa pieniä kangasmetsäsaarekkeita tai vesistöihin liittyviä kohteita kuten puroja, noroja tai lähteitä. Kuviot on merkitty metsäarvion kuvioluetteloon.

Muut tiedot

 • Metsästysvuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä on tehty toistaiseksi voimassaolevana Kaukon Erämiehet Ry:n kanssa.
 • Kohteella on merkintä HCV alueesta (=high conservation value) yhteensä 45 hehtaarin kokoisella alueella. Valtaosa alueista on luonnontilaisia suoalueita tai pieniä kangasmetsäsaarekkeita. HCV-tieto perustuu paikkatietoon ja kaukokartoitukseen, eikä suojeluarvoja ei ole selvitetty maastossa. Jos suojeluarvoja löytyisi, ne pitäisi ottaa huomioon metsän käsittelyssä.  Puunostaja määrittelee onko alue määritelmältään HCV-alue.
 • Lisäys 18.10.2021: Lapin liiton mukaan laadittavassa maakuntakaavaehdotuksessa Ranuantien länsipuoleinen palsta sijoittuu osa-aluemerkinnällä osoitetulle arvokas harju tai muu geologinen muodostuma. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet, moreenimuodostumat, kivikot, ranta- ja tuulikerrostumat, kallioalueet tai muut vastaavat arvokkaat geologiset muodostumat. Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen luonnonkauneuden, geologisten muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja -esiintymien erityispiirteet. Ko. merkinnän alue on valtakunnallisesti arvokas moreenialue. Merkinällä voi olla vaikutusta esim. mahdollisen maa-ainesottoluvan saamiseen ko. alueelle. Merkintä perustuu valtakunnalliseen inventointiin, jonka Lapin liitto ottaa huomioon maakuntakaavoituksessa.

Kohteen myynti ja tarjoaminen

 • Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä 24.10. 2021 klo 13.00 mennessä.
 • Tarjoukset tulee toimittaa ensisijaisesti Metsätilat.fi - sivuston kautta. Linkki tarjouslomakkeeseen löytyy Viimeisen tarjousajankohdan vierestä oranssilla pohjalla "Tee tarjous tästä kohteesta".
 • Mikäli tarjouksen jättäminen tarjouslomakkeen kautta ei onnistu, voi tarjouksen toimittaa yksilöitynä välittäjälle sähköpostitse.
Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Lähin vireillä oleva kaava on Kuusiselän entisen kaatopaikan kaavoitusprosessi, joka ei ole edennyt vuoden 2018 jälkeen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole