Metsätila, jossa kolme rakentamatonta loma-asunnon rakennuspaikkaa Konttijoen varrella ja yksi rakennettu Mahlunjärvellä.

 

Saarijärvi Mahlu 27,38 ha. Puusto n. 3260 m3. Kolme kaavanmukaista lomarakennuspaikkaa Konttijoen varrella. Tällä palstalla on vesiosuuskunta HKM:n vesi- ja viemäriputki. Itäisellä palstalla on vanha n. 33 m2 saunarakennus  Mahlunjärven rannalla. Venevalkamaoikeus Mahlunjärvelle.

Tilalla rehevähköt maapohjat. Tuoretta kangasta (MT) n. 20 ha, lehtomaista kangasta n. 5 ha, kuivaa ja kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 1,6 ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu n. 7,1 m3/ha/vuosi. Tilalla on nuoria kasvatusmetsiä n. 11,3 ha, varttuneita kasvatusmetsiä n. 10,4 ha, uudistuskypsää metsää n. 0,8 ha ja taimikoita n. 4,4 ha. Varttuneissa taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä raivauksen tarvetta.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Konttijoen varrella olevalla palstalla on Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa kolme lomarakennusten rakennuspaikkaa (kaavamerkintä RA/1). Lisäksi on kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue sekä Konttijoen länsipuolella kaavamerkintä (luo-1) luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (PURO). Mahlunjärven rantamaisemiin sijoittuvalla palstalla on Saarijärven reitin rantaosayleiskaavassa yksi rakennettu lomarakennuspaikka. (kaavamerkintä RA 1). ks. lisätietolinkit kaavoituksesta ja kaavamerkinnöistä.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Konttijoen varrella on kolme lomarakennuspaikka (kaavamerkintä) RA/1. ks. lisätietolinkit .Rakentamisesta ja kaavoituksesta saa lisätietoa Saarijärven kaupungilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, maantiensuoja-alue ja venevalkama(oikeus). ks. kiinteistörekisteriote 14.5.2020

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Huuhan yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 74,40 €, vuonna 2020.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-876-3-1 Saarijärven osakaskunta.