Varkaudessa Kangaslammella Hevonlahdessa oleva metsätila !

Kangaslammella Hevonlahdessa oleva metsätila. Tilan maapohjista noin 2 ha on ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta, noin 17 ha on tuoretta kangasta ja noin 15 ha on kuivahkoa kangasta. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 3300 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,9 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa. Tilalla on noin 0,3 ha:n kokoinen muokkaamaton ja viljelemätön hakkuuaukko ja noin 1,4 ha:n kokoinen muokkaamaton siemenpuuasentoon hakattu kuvio. Syksyn 2021 hakkuualueet on inventoitu uudelleen hakkuiden jälkeen.

Hintapyyntö on 152 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 13.12.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteen alue on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistölle ei ole kaavaan varattu rantarakennusoikeutta. Kiinteistöllä on Aittolammen rantaviivaa noin 590 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Heinäjoki-Kivikkoahon yksityistien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K24888 ja kiinteistöjen 915-426-6-51 PIILOPIRTTI, 915-426-6-52 SAUNAKOKKO, 915-435-6-52 AITTOLAMMENKORPI, 915-435-6-63 Pajari, 915-435-6-64 KIVIKKORANTA, 915-435-6-65 MANNERKOKKO 7 m leveä tieoikeus 000-2005-K24974 ja kiinteistöjen 915-435-6-29 MÄNTYRINNE, 915-435-6-30 KOIVURINNE, 915-435-6-32 LOMALAHTI, 915-435-6-61 ETELÄRINNE 8 m leveä tieoikeus 000-2012-K25871

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä on 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K24888 Heinäjoki-Kivikkoaho yksityistiehen. Tieyksikkömaksu on ollut 124,02 €. Heinäjoki-Kivikkoahontien silta tullee kymmen vuoden sisään peruskorjattavaksi tai uusittavaksi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteeseen kuuluu osuudet Pohjois-Haukiveden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 681-876-28-1 ja Viljolahti-Rannan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 915-876-15-1.