Varkaudessa Niittypurolla ja Joroisissa Kollinjoentien varrella olevat metsätilat, joilla puustoa yhteensä noin 4900 m3 ja josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 2 900 m3. 

Varkaudessa Niittypurolla ja Joroisissa Kollinjoentien varrella olevat metsätilat. 

Varkauden Hiirennäkki tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan tuoretta ja lehtomaista kangasta tai vastavaa suota (turvekangasta). Tilalla on kuusitukkivaltaista puustoa noin 2 700 m3, joka on kokonaan heti hakattavissa. Vajaatuottoiset alueet ovat valtaosaltaan entistä peltoa. 

Joroisten Metsäpuro tilan maapohjat ovat tuoretta kangasta.  Tilalla puustoa noin 2 200 m3. Tilan nykypuuston kasvu on noin 8,0 m3/ha/v. Kollinjoentien varsi on yleiskaavassa merkitty maa-ainesten ottoalueeksi.  Metsäpuro tilalla on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa olevaa puustoa noin 200 m3. Tilan läpi virtaava puro on metsäkeskuksen tiedoissa merkitty metsälain 10§ kohteeksi. 

Hintapyyntö on 180 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 21.4.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen alueella on voimassa yleiskaava. Varkauden Hiirenäkki-tila Niittypurolla on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M-1. Joroisten Metsäpuro-tila Kollinjoentien varrella on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M-1 ja maa-ainesten ottoalueeksi kaavamerkinnällä EO-2/M-1. Maa-ainesten ottaminen edellyttää maa-aineslain mukaista ottamissuunnitelmaa ja hyväksyttyä maa-aineslupaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteilla ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Varkaudessa Niittypurolla kapan kohteena olevaa kiinteistöä Hiirennäkki rasittaa kiinteistön 915-414-2-109 Rämeikkö 4 m leveä tieoikeus 000-2013-K28665. Joroissa Kollinjoentien varrella kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Metsäpuro rasittaa Fingrid Oyj:n voiman- ja tiedonsiirtolinjat Y2000-41223, Y2000-41398 ja 000-2006-K38746 ja Kollinjoen metsätien osakkaiden 10 m leveä tieoikeus 000-2006-K2753 ja kiinteistön 171-402-8-123 Luotola 3 m leveä tieoikeus 000-2016-K14799. Lisäksi kiinteistön läpi menevä puro ja puron varren metsät ovat luokiteltu metsälain 10§ mukaisieksi elinympäristöksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Varkaudessa kaupan kohteena olevalle kiinteistölle Hiirennäkki ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta. Kiinteistöllä on sopimukseen perustuva oikeus Niittypuron tiehen. Tiemaksu Niittypurontielle on muutaman kympin vuodessa. Joroisissa Kollinjoentien varrella kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Metsäpuro on 10 m leveä tieoikeus 000-2006-K2753 ja 3 m leveä tieoikeus 000-2016-K12584 kiinteistön 171-402-8-117 Koivisto kautta ja 3 m leveä tieoikeus 000-2016-K14802 kiinteistön 171-402-8-117 Koivisto kautta. Tiemaksu Kollinjoentielle on ollut 21,80 € vuonna 2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Hiirennäkki on osuus Ruokojärven osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-415-876-1 ja osuus yhteiseen venevalkamaan 915-414-878-9. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Metsäpuro ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.