Vuosjärven rantamaisemissa puustoinen tila, jossa hyvät hakkuumahdollisuudet. Tilalla vapaa-ajan käytössä olevat rakennukset.

Viitasaaren Vuorilahdenkylällä Kulhannimentien varressa (os. Kulhannimentie 312, 44590 Vuorilahti) sijaitsevaan kohteeseen kuuluu hyväkasvuista metsämaata noin 18,8 hehtaaria (joista 3,0 hehtaaria vajaatuottoisia vanhoja peltoheittoja), yksi loma-asunnolle tarkoitettu rakentamaton rakennuspaikka ja vapaa-ajan käytössä oleva vanha asuinrakennus piharakennuksineen. Rakennuksiin on sähköliittymä. Tilan päärakennuksessa on aistin varaisesti havaittavissa mahdollisesti homeen hajua. Tilan rakennuksista ja rakennuspaikoista on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tilan maapohjat ovat pääsääntöisesti hyvin ravinteikkaat. Pinta-alasta lähes 80 % on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai lehtomaista kangasta. Turvemaaksi luokiteltavia kasvumaita tilalla on 4,6 hehtaaria. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa arvioin mukaan reilut 3300 m3. Tilan metsät ovat olleet pitkään jo luonnontilassa. Kehitysluokkajakaumasta eniten on kasvatusmetsiä, jotka ovat kiireellisen harvennuksen tarpeessa. Uudistuskypsät metsät ovat hyvin järeää vanhaa puustoa. Taimikoita tilalla ei ole. Vajaatuottoiseksi luokiteltuja entisiä peltoja on noin 3,0 hehtaaria.

Heti hakattavaa puustoa tilalla on noin 1600 m3, josta lähes 1200 m3 tulee uudistushakkuusta.  Nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 5,5 m3/ha/v.

Kuviolla 13 on rengastettu lähde.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Muurue- ja Vuosjärven rantayleiskaava (ks.arvio rakennuksista ja rakennuspaikoista).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteelle on yleiskaavaan merkitty yksi rakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen (RA). Rakennusoikeus on rakennuspaikalle enintään 300 k-m2 (rakennusjärjestyksen mukainen). Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vesivoiman käyttöoikeussopimus, jolla ei vaikutusta tilan käyttöön.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 96,90 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 216-405-876-1 Vuoskosken jakokunnan vesialue

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta