Isohko metsämääräala ja erillinen pieni saaripalsta rakennuspaikkoineen Keitelejärven Honkasaaresta.

Viitasaaren itäreunalla lähellä Pohjois-Savon rajaa sijaitsevan noin 121 hehtaarin määräalan maapohjat ovat pääsääntöisesti kivisiä kantavia kangasmaita ja ravinteisuudeltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta vaihdellen karukkokankaasta lehtomaiseen kankaaseen. Metsämaata pinta-alasta on noin 118,6 hehtaaria ja muuta maata (tie-, kitu- ja joutomaata) noin 2,6 hehtaaria. Turvemaiden osuus kokonaispinta-alasta on vain noin 2 %. Määräalaan kuuluu erillinen noin 1,5 hehtaarin saaripalsta Keitelejärven Honkasaaresta. Palstalle on varattu kaksi rantarakennuspaikkaa (RA) ranta-asemakaavaan, joista on myös erillinen arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan noin 6300 m3, josta tukkipuun osuus on noin 43 %. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 4,8 m3/ha/v. Kohteen kehitysluokkajakaumasta pääosa on varttuneita havupuuvaltaisia taimikoita ja ne ovat suurimmalta osin taimikonhoidon tarpeessa. Taimikoissa on ollut paikoin hirvituhoja. Määräalalla on heti ja lähivuosina hakattavaa puustoa tuoreen metsäsuunnitelman mukaan noin 750 m3. Kuvioilla 4, 22, 57 ja 70 on mahdollisia metsälain 10 § kohteita.

Mäkrämäen palstalle on hyvä muutamia vuosia sitten peruskunnostettu tieverkosto. Saaripalstalle virallinen kulkuoikeus määritetään lohkomistoimituksessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Huom! Palstoista voi jättää myös erillistarjouksia.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Honkasaaren osalla ranta-asemakaava 931Rn992 ja Keski-Keiteleen rantaosayleiskaava. Mäkrämeän palstalla Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava (ks. kaavakarttaotteet ja merkinnät sekä lisätietolinkit).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Honkasaaressa kaksi ranta-asemakaavan mukaista rantarakennuspaikka. Rakennusoikeus yht. max 150 m2/rakennuspaikka (ks. kaavakarttaotteet ja merkinnät sekä lisätietolinkit).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Mäkrälammin metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mäkrämän palsta: Tiemaksu: Rissa-Rimminjoen yksityistie (perusmaksu 20€ + kiinteitökohtainen maksu 184 €) yhteensä 204,00€ vuonna 2021 (Ei peritä vuosittain).Honsaaren osalta kuluoikeus perustetaan lohkomistoimituksessa (kuuluu lohkomismaksuun).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-412-876-1 Kiminki-Seppälän jakokunta 2) Yhteinen vesialue 931-412-876-17 Iso Mäkrälampi