Hyvällä tieyhteydellä Petäjärannantien varressa sijaitseva 30,82 hehtaarin tuore metsäkiinteistö. Kiinteistö on juuri lohkottu omaksi tilakseen emäkiinteistöstä (Ruohokorpi 2:115). Tilan lounaisraja on uusi ja sen avaaminen on tarkoitus tehdä Maanmittauslaitoksen puolesta vielä tämän vuoden puolella.

Tilan maapohjat vaihtelevat ravinteisuudeltaan. Metsämaan pinta-alasta noin puolet on kuivahkoa kangasta ja toinen puoli tuoretta kangasta. Suota tilalla ei ole. Kitu- ja joutomaata pinta-alasta on vain 3 %. Tilan kehitysluokkajakaumasta eri-ikäisiä kasvatusmetsiä on 67 % pinta-alasta. Taimikoita on 17 % ja uudistuskypsää metsää 14 % pinta-alasta.

Tilalla on metsämaan osalta puustoa noin 3000 m3 eli keskimäärin noin 102 m3/ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 4,4 m3/ha/v. Kasvatusmetsät ovat pääosin hyvässä kasvukunnossa suunnitelmallisten hakkuiden ja hoitotöiden tultua ajallaan tehdyksi. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa olevaa puustoa on reilut 1000 m3, joka on melkein kokonaan uudistushakkuuta.  Tilan taimikot ovat suurelta osin hyviä ja vain muutamilla kuvioilla on havaittavissa vanhoja lieviä hirvituhoja. Heti ja lähivuosina tehtäviä metsänhoitotöitä tilalla on 7,8 hehtaarin verran, joka tarkoittaa taimikonhoitoa ja taimikon perkausta.

Tilalle menee Petäjärannantieltä oma metsäautotien pisto.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Löytänä-Viitakangastie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen ja oma metsätie pisto.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-408-876-1 Pasalan jakokunta 2) Yhteinen vesialue 931-408-876-2 Heinälammet 3) Yhteinen maa-alue 931-408-878-26 Saaret 4) Yhteinen maa-alue 931-408-878-29 Mutapalsta 5) Yhteinen maa-alue 931-408-878-30 Sorapalsta