Hyvänkokoinen ja kasvatusmetsävaltainen tila kahdessa erillisessä palstassa. Kohteella myös vapaa-ajan käyttöön soveltuva vanha asuinrakennus pihapiireineen.

Viitasaaren itäpuolella lähellä Vesannon ja Keiteleen rajaa sijaitseva 81,25 hehtaarin tilakokonaisuus, johon kuuluu metsämaata noin 71,9 hehtaaria, kitu- ja joutomaata 8,6 hehtaaria ja noin 0,7 hehtaaria muuta maata. Tilalla on vapaa-ajan käytössä pidetty vuonna 1952 valmistunut asuinrakennus pihapiireineen, josta on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tilan maapohjat ovat kasvupohjaltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvemaiden osuus metsämaan pinta-alasta on 39 %. Suurimmalla osalla näistä vesitalous on vielä kunnossa, mutta osa olisi hyvä kunnostusojittaa.

Tilan puusto, noin 6000 m3, on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 83 m3/ha metsämaalla. Nykypuuston kasvu kohteella on noin 4,4 m3/ha/v. Puusto on pääosin harvennettua ja pinta-alasta eniten on varttunutta kasvatusmetsää, jota on yli puolet pinta-alasta. Taimikoita tilalla on 26 % pinta-alasta, jotka pääsääntöisesti hyviä ja kasvukunnossa. Taimikonhoito olisi hyvä tehdä heti kuvioilla 34 ja 51 (yht. 3,7 ha). Kuvio 47 (1,7 ha) olisi taimikon perkauksen ja täydennysistutuksen tarpeessa. Lisäksi kohteen ns. pihapalstalla on vanhoja vajaatuottosia peltoheittoja 2,3 hehtaaria, jotka voisi metsittää.

Tilalla on keskeneräinen harvennusleimikko vielä 4,9 hehtaarin alalla kuvioilla 44 ja 45. Metsänhakkuusopimus on tarkoitus siirtää ostajan nimiin, joten tästä tulevat hakkuutulot kuuluvat ostajalle. Harvennukset on tarkoitus toteuttaa tulevan talven aikana metsänhoitosuositusten tasaikäisharvennusmalleja käyttäen. Arvioitu puumääräkertymä kuviolta on noin 250 m3.  Esitteen liitteenä olevassa metsäarviossa kuviot on arvioitu nykytilaan.  Tilan puustosta on lisäksi metsänhoitosuositusten mukaan vielä halutessaan heti hakattavissa yli 400 m3.

Tilan palstat sijaitsevat hyvien tieyhteyksien varrella.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pihakappaleellla rannan lähellä M-aluetta (metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Lisäksi keskeneräinen metsänhakkuusopimus, harvennusleimikko kesken vielä talvikorjuu kuvioilla 44 ja 45 yht. 4,9 ha. Metsänhakkuusopimus ja tästä tulevat tulot siirretään ostajan nimiin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut: Kalliojärventie n. 60 €/vuosi ja Koiralammentie n. 20 €/vuosi. Korpiharjuntiestä ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-412-876-3 Sydänmaa-Mäntylän jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).