Hyvien tieyhteyksien varrella oleva tilakokonaisuus kahdessa erillisessä palstassa, jossa hakkuumahdollisuuksia. Kohteella peltoa noin 4,06 hehtaaria.

Viitasaaren itäpuolella sijaitseva tilakokonaisuus muodostuu yhdestä itsenäisestä tilasta (Makkarapohja 6:72, pinta-ala 18,404 hehtaaria) ja tilan määräalasta (Salmisuo 6:72, pinta-ala noin 34,5 hehtaaria), joiden yhteispinta-ala on noin 52,9 hehtaaria. Metsää on noin 44,1 hehtaaria, vuokralla olevaa tukikelpoista peltoa noin 4,06 hehtaaria, kitumaata noin 3,9 hehtaaria ja muuta maata (tiealueita) noin 0,8 hehtaaria.

Tilakokonaisuuden metsämaasta ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 43 %, kuivahkoa kangasta 45 % ja kuivaa kangasta 12 %. Turvepohjaiseksi näistä on luokiteltu 32 %.

Kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin 5100 m3, josta arvion mukaan tukkipuun osuus 43 %.  Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 3,7 m3/ha/v. Tilalla on suhteellisen hyvä kehitysluokkajakauma. Yli puolet pinta-alasta on uudistuskypsää tai varttunutta kasvatusmetsää. Taimikot tilalla ovat hyviä ja hoidettuja, mutta nuorissa kasvatusmetsissä on hoidon tarvetta. Heti hakattavaa puustoa kohteella on kokonaisuudessaan noin 2500 m3, josta uudistuskypsää noin 2200 m3.

Palstoille on hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän alueen osalla

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote) ja pellonvuokrasopimus 31.12.2024 asti.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole tiedossa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohde saa ainoastaan Makkarapohjan tilan osuuden yhteiseen vesialuueseen 931-876-5-1 Koliman osakaskunta. Muut osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin myyjä pidättää itsellään (ks. kiinteistörekisteriote).