Metsän hinta

Mitkä tekijät vaikuttavat metsätilan hintaan

Yksittäinen kauppa on aina tapauskohtainen. Kauppoja tehdään kokonaisten kiinteistöjen lisäksi myös määräaloista ja kiinteistön ollessa yhteisomistuksessa kiinteistön määräosista. Kantohintojen kehitys, puuston keskitilavuus, välittömät ja lähiajan odotettavissa olevat puunmyynnin nettotulot, kasvupaikkatekijät ja metsätalouden verotus vaikuttavat olennaisesti metsätilojen hintoihin. Laskennallinen arvio metsän puuntuotannollisiin arvoihin perustuvasta käyvästä arvosta on mahdollista selvittää summa-arvomenetelmillä. Metsäarvioita tekevät paikalliset metsänhoitoyhdistykset.

Metsän hintaan vaikuttavat sijainti, tilan koko ja monet muut asiat

Metsätilojen hinnat suhteessa puutuotannollisiin arvoihin vaihtelevat alueittaisten kysyntä- ja tarjontatilanteiden mukaan. Pienistä metsätiloista maksetaan suhteellisesti enemmän kuin suurista. Lisäksi markkina-arvoon vaikuttavat esimerkiksi paikallinen markkinatilanne, kohteeseen liittyvät muut arvot ja oikeudet, tiestö sekä rahoitusmarkkinoiden tilanne mutta erityisesti kiinteistön sijainti.

Metsän hintaa tilastoidaan monipuolisesti

Kauppahintatilastot kuvaavat markkinatilannetta karkeasti ja ne eivät sovi yksittäistapaukseen hinnoittelun ohjeeksi. Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistöjen kauppahintarekisteriä, josta on saatavissa tietoja yksittäisistä kiinteistökaupoista kauppahintarekisterin otteina sekä maakuntatason tilastoina. Rekisteritiedoista ja tilastoista puuttuvat kuitenkin metsää ja puustoa kuvaavat tunnukset, joten puuston merkitystä kiinteistön hinnassa ei voi niiden avulla arvioida. Tilastot löytyvät verkkopalvelusta ja maanmittaustoimistot myyvät kauppahintarekisterin otteita.

Maanmittauslaitos julkaisee yhteenvetotilastoja edustavista metsätilakaupoista. Ne ovat koko kiinteistön tai määräalan kauppoja, joissa luovutukset eivät sisällä irtaimistoa ja kauppojen kohteet ovat rakentamattomia. Kaupat eivät myöskään ole näissä tapauksissa sukulaisten välisiä eikä niissä ole pidätetty eläkeoikeutta. Tilastossa käytetty metsätalouden maa sisältää metsä-, kitu- ja joutomaan sekä muun metsätalouden maan. Tilasto sisältää yli 2 hehtaarin kohteita koskevat tiedot. Tilastot ovat myös Metsäntutkimuslaitoksen Metinfon tilastopalvelussa, jossa edustavat metsäkiinteistökaupat on luokiteltu metsäkeskusalueittain, vuosittain ja pinta-alaluokittain. Myös metsätilat.fi –ketjun kiinteistönvälittäjät seuraavat kauppahintoja yhtiöittäin ja maakunnittain.