Leppävirralla Paukarlahdella olevat kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa. 

Leppävirralla Paukarlahdessa Melasenrannan alueella noin 2,8 ha:n suuruinen määräala, jolle on yleiskaavassa osoitettu kahden erillispientalon rakennusoikeus. Tontit ovat lohkomattomia määräaloja ja ne voidaan myydä yhdessä tai erikseen. 

Yleiskaavatontille saa rakentaa yksi tai kaksikerroksisen asuinrakennuksen, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m2 josta määrästä vähintään 30% on varattava talousrakennuksia varten. Sähkölinja, vesijohto ja paineviemäri ovat noin 30 m päässä tonttien rajoista. Tonttien puusto on hoitamatonta kuusen taimikkoa. Tontit ovat loivasti Kohisevan yksityistietä kohden laskeutuvassa rintessä. Tonteilta on välimatkaa Vt5 reunaan noin 350 m. Tonteilta suoraan itäänpäin on luonnonsuojelualue, jossa on vanhaa sekametsää. Tonttien rajalle on tieyhteys ja tieoikeus mutta ei ole kääntöpaikkaa autoille eikä tie ole henkilöautolla läpiajo kelpoinen. Ranta on lähimmillään reilun sadan metrin päässä tontin rajasta.

Hintapyyntö on 25 000 €/tontti  tai 50 000 € molemmista tonteista. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti.  

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteenao levan määräalan alue on yleiskaavassa merkitty rakennuspaikaksi kaavamerkinnällä AO (erillispientalojen alue). Kaavakartta ja kaavamääräykset ovat tämän myyntiesitteen liitteenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa Kohisevan yksityistien osakkaiden 420-425-11-6 Kangasaho, 420-425-11-9 Lepola, 420-425-11-68 Melasenranta, 420-425-11-69 KOIVUAHO, 420-425-11-88 Jussila, 420-425-12-48 Jussilanranta ja 420-425-46-19 Paukari tieoikeus 000-2006-K35056.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kantakiinteistöä rasittaa kaksi sähköistä kiinnityistä, jotka molemmat ovat myyjän hallussa. kaupan kohteena oleva määräala vapautetaan kiinnityksistä ja määräala myydään veloista, vastuista ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla määräalalla on tieoikeus Kohisevan yksityistiehen kiinteistöjen 420-425-11-6 Kangasaho, 420-425-11-9 Lepola, 420-425-11-68 Melasenranta, 420-425-11-88 Jussila, 420-425-12-48 Jussilanranta, 420-425-46-16 Tuohinen, 420-425-46-17 Tietomäki ja 420-425-46-19 Paukari kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa osuuden Paukarlahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-425-876-5 pinta-alan suhteessa.