Järvivalkama 6:15 on pinta-alaltaan 2,08 ha ja tilalla on  rantayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka. Rakennuspaikkaa on siirretty poikkeamisluvalla tilan itärajalta tilan länsirajalle koska maastokohta on siinä rakentamiskelpoinen. Poikkeamislupa on myönnetty Miehikkälän kunnanhallituksen päätöksellä 10.8.2020. Poikkeamisluvan edellyttämää rakennuslupaa on haettava 10.8.2022 mennessä. Tilan länsipuolelle tulevaan Likalahdentiehen on ollut suullinen käyttöoikeus, virallista tieoikeutta ei ole. Rakennuspaikan lisäksi tilalla on osin alavaa metsämaata johon tulvavesi nousee usein keväisin sekä rantaniittyä (joutomaata). Pohjoisreuna on hyvin kasvavaa nuorta kuusikkoa.

Honkala 1:312 määräala on metsämaata jonka pohjoisrajana on Nurmelantie.  Määräalalla on pääosin hoidettua isoa taimikkoa ja kuviolla 3 vaihtelevaa monimuotoista varttunutta kasvatusmetsää.                                                                                           

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantayleiskaava 489-220501-54, tullut voimaan 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla Järvivalkama 6:15 on rantayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka. Rakennuspaikka on siirretty tilan itärajalta tilan länsirajalle Miehikkälän kunnanhallituksen myöntämällä poikkeamisluvalla 10.8.2020. Katso kaavakartta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Nurmelantie määräalan pohjoisrajalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Nurmelantie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla Järvivalkama on osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta, johon myös määräala saa osuudet pinta-alansa suhteessa.