Erittäin hyvällä paikalla sijaitseva vapaa-ajan rakennuspaikka kirkasvetisen Suonteen (Puruveden) rannalla Nurmirannantien lähellä.

23.10.2020: Lisätietolinkkeihin lisätty ohjeet tarjousmenettelystä.

Erittäin hyvällä paikalla sijaitseva vapaa-ajan rakennuspaikka kirkasvetisen Suonteen (Puruveden) rannalla Nurmirannantien lähellä. Alueen keskiosa on tasaista ja hyvin rakentamiseen soveltuvaa maata, jota pienet harjanteet reunustavat molemmin puolin luontaisena näkösuojana. Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavassa on osoitettu rakennusoikeutta enintään 160 kerrosneliömetriä. Katso lisätietoja ohesta kohdista "kaavoitus" ja "rantarakentamisoikeus" sekä myyntiesitteen liitetiedostoista.

Ranta avautuu länteen/luoteeseen, järven pohja on rannassa kivistä, paikoin myös hiekkaista. Kohteella kasvaa mäntyvaltaista puustoa, ks. arviolaskelma.

Tontille on saatavissa Savon Voiman sähköliittymä, jonka hinta on yhtiön hinnaston mukainen. Esim. 3 x 25 A sähköliittymän hinta on 3470 euroa. Jäppilän vesiosuuskunnan toiminta-alue ei tiettävästi ulotu kohteen sijaintialueelle. Vesi ja viemäri on siis järjestettävä omilla kaivoilla, mikä rakentamisvaiheessa edellyttää myös jätevesiselvitystä.

Myytävä kohde on kiinteistön eteläosa noin 0,75 ha, joka näkyy oheisessa kartassa nuolella osoitettuna ja ilmakuvassa metsikkökuviona nro 5. Myytävä kohde on määräala, joka lohkotaan kaupan ja lainhuudon hakemisen jälkeen uudeksi kiinteistöksi; lohkomiskuluista vastaa ostaja. Myyjä pidättää pohjoisosan n. 0,5 ha itsellään.

Hintapyyntö on 26 000 euroa. Tarjous voi olla myös pienempi tai suurempi kuin hintapyyntö. Tarjoukset tehdään kirjallisesti tai sähköisesti välittäjälle:  a) Metsätilat-sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Välittäjä on lomalla 27.7.-14.8. Tuolloin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Aura Heikuraan, puh. 0500 261 790, sähköposti: aura.heikura (at) metsatilat.fi

28.7.2020: Lisätty maininnat sähköliittymästä sekä vesi- ja viemärihuollosta + Savon Voiman, Jäppilän vesiosuuskunnan ja Pieksämäen Veden linkit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava, merkinnät RA: Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 k-m2. M-1: Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa loma-asutusta tai pysyvää asutusta maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n nojalla. Rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, AM-, P-1- ja RA-alueille. (HUOM. Kaavakartassa on virheellisesti valmiin rakennuksen merkki eli väritetty punainen ympyrä. Kohteella ei ole rakennuksia.) Katso tarkemmat kaavoitustiedot oheisista liitteistä.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 k-m2. Kohteella on n. 90 m Suonteen muuntamatonta rantaviivaa, mahdollisen vesijätön olemassaoloa ei ole tarkistettu. Kaavan yleismääräykset: * Rakentaminen* Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille ja rantasaunan rakennuspaikoille ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty. Mikäli kaavaan merkityille rakennusalueille on aiemmassa rakennus- tai poikkeusluvassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, koon, sijoittelun tai ulkoasun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä. Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. Alle 2000 m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla ja alle 5000 m2 saarirakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. * Jätevesien käsittely ja jätehuolto * Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei ole liitettävissä em. verkostoon. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta. Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. * Metsänkäsittely * Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa sekä MY-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. * Tiestö * Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Tiehallinnon kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (000-2005-K24295) leveys 5 m. Ei tienhoitokuntaa eikä säännöllisiä maksuja; tien hoito ja käyttö on tapahtunut maanomistajien kesken suullisesti sopien. Kohteelle ei vie tällä hetkellä valmista tietä, vaan tie on rakennettava kiinteistörekisterikartassa vihreällä katkoviivalla osoitetusta kohdasta naapurikiinteistöjen Metsäkangas 593-437-10-51 ja Mikkola 593-437-10-3 kautta. Metsähallitus toteuttaa Nurmirannantien alkupään kunnostusta vuonna 2020.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-876-31-1 Lapin osakaskunta (593-876-31-1, 420-876-27-1, 778-876-11-1). Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin.